Månadsarkiv: juni 2011

Klargörande krävs om scientologiförskolor

2011-05-18 la vänsterpartiet och socialdemokraterna, på initiativ från vänsterpartiet, följande skrivelse i stadsdelsnämnden

Skrivelse om scientologiförskolorna i Enskede-Årsta-Vantör

Som framkommit i media har en familj i Enskede-Årsta-Vantör först fått beskedet att de måste ta en anvisad plats i en förskola med en pedagogik som kallas ”Applied scholastics”, annars skulle de förlora sin garantiplats enligt barnomsorgsgarantin. Enligt media var det kontaktcenter som gav föräldrarna beskedet att de skulle få vänta i flera år om de tackade nej till platsen. Sedan backade staden med hänvisning till ny lagstiftning, som ska ge möjlighet att avstå plats om man inte accepterar en viss pedagogisk/konfessionell inriktning.

Applied scholastics är utvecklat av L. Ron Hubbard som också utvecklat scientologin, vilket är en religion enligt hemsidan för scientologirörelsen. Trots detta rubriceras inte de fyra förskolorna som använder Hubbards pedagogik som ”Religion/etnisk” på stadens hemsida, Jämför Service, utan som ”Övriga inriktningar”.  Detta kan missleda föräldrar som inte känner till scientologirörelsen. Informationen om inriktningen finns inte heller på första sidan, utan framgår först då man klickar vidare för att veta mer om förskolan ifråga.

Eftersom alla fyra förskolor i staden som använder ”Applied scholastics” är belägna i Enskede-Årsta-Vantör (Albatross och Måsen i Dalen och Pelikanen och Tärnan i Rågsved), anser vi att stadsdelsnämnden behöver få ytterligare information om förskolorna.

  1. Hur många föräldrar kan redan ha tackat ja till plats i dessa förskolor, för att de kände att de inte hade något annat val och inte gick till media?
  2. Är det inte vilseledande att rubricera dessa förskolor som ”Övriga inriktningar”?
  3. Bör informationen på stadens hemsida förtydligas, bland annat genom att sökande föräldrar får veta att ”Applied scholastics” har starka kopplingar med scientologin?
  4. Hur kan förskolor med konfessionell inriktning anses kunna ta ansvar för barnomsorgsgarantin, då de i praktiken inte är öppna för alla på grund av sin profil?

Vi skulle också vilja ha en redogörelse för hur anvisningen av förskoleplatser fungerar rent allmänt, eftersom det är uppdelat på kontaktcenter och stadsdelsförvaltningen. Vem gör vad? Finns det risker att något ramlar mellan stolarna?

Med tanke på att de två förskolorna i Dalen anslutit sig till dem gemensamma kön men inte kan anses till fullo kunna uppfylla de förpliktelser som det innebär vill vi även veta om det finns behov av fler kommunala förskolor i Gamla Enskede.

Rosa Lundmark (V)                                   Magnus Dannqvist (S)

Öppet brev till Regina Kevius om skateparken i Högdalen

2011-05-16 skickade oppositionen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, på initiativ av vänsterpartiet,  följande öppna brev till idrottsborgarrådet Regina Kevius:

Låt oss enas över partigränserna och bygga färdigt skateparken i Högdalen– det som är tänkt att bli Europas största skatepark med alla discipliner!

Vi som skriver till dig är lokalpolitiker i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bosatta i och med långvarigt engagemang i Vantör. Vi är starkt oroade över att utlovade satsningar i Högdalen verkar utebli eller försenas. Om inte ens skateparken blir färdig i år kommer många boendes tilltro till viljan att enligt Söderortsvisionen satsa på Högdalen försvinna helt.

Uppgifter har nämligen nått oss om att skateparken i Högdalen inte kan byggas färdigt med alla fem discipliner i området enligt de planer som överenskommits med Stockholm Sub Surfers.  Orsaken ska vara att inga pengar föreslås avsättas i investeringsbudgeten enligt beslut om underlag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för idrottsnämnden. I tertialrapporten förskjuts investeringar om 1,4 mnkr från 2010 till 2011.

Läget idag är enligt vad vi informerats om att endast en av tre utlovade discipliner har upphandlats ”Bowlride”, och att inte ens den dominerande disciplinen ”Street” har upphandlats. Inte heller ”Pool area” har upphandlats.  Resultatet blir att knappt hälften av parken byggs, och sedan avstannar allt arbete i väntan på pengar. 3000 kvm kullar av schaktmassor blir kvar på marken där de övriga disciplinerna skulle byggas. Inte heller utlovad upprustning av den befintliga longboardbanan verkar genomföras de närmaste åren.

Vi vädjar till dig att ompröva din inställning och kraftfullt verka för att pengar avsätts i nästa års budget för Stockholms stad för att färdigställa skateparken. Högdalen är utsedd till en tyngdpunkt i översiktsplanen. Europas största skatepark är en sådan investering som i översiktsplanen anses öka attraktionskraften. De ekonomiska fördelarna är uppenbara, vilket framgår av erfarenheterna från Malmös skatepark ”Stapelbäddsparken”. Med en så stor anläggning som är planerat för Högdalen följer många besökare och underlaget för service förbättras rejält.  Högdalen och Vantör skulle få ett lyft och det var ju också tanken!

Rosa Lundmark                                                              Magnus Dannqvist
V ordf i SDN (V)                                                              Gruppledare i SDN (S)

Linnéa Haglund
Gruppledare i SDN (MP)

V-initiativ om ungdomsmottagningen

2011-06-16 lade vänsterpartiet och socialdemokraterna följande skrivelse till stadsdelsnämnden, på initiativ från vänsterpartiet:

Skrivelse om ungdomsmottagning i Rågsved och Gullmarsplan

Vi behöver en fullvärdig ungdomsmottagning i Vantör.  Den filial i Rågsved som kom till för att kompensera nedläggningen av ungdomsmottagningen i Rågsved som funnits i 25 år har aldrig fungerat.  Filialen har placerats i en förskola, vilket är olämpligt för en ungdomsmottagning.

Även den inre miljön är bristfällig och ger ett intryck av tillfällig verksamhet. Gynstolen är inte ens uppmonterad och placerad i ett kök.  Det är uppenbart att lokalen är en nödlösning.

Inte heller öppettiderna inbjuder till besök, en tid på en eftermiddag en gång i veckan och en morgontid en annan dag i veckan. Inga skolklasser i området bjuds in till filialen, utan skolbesöken hänvisas till mottagningen vid Gullmarsplan.  Filialen förblir därför anonym för ungdomarna.

Även personal på ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan har reagerat på lokalen och inte uppfattat det som meningsfullt att vara där eftersom så få ungdomar kommer dit.  För att personalen ska ha en god arbetsmiljö och kunna utvecklas i arbetet krävs också att mottagningen inte är för liten.

Med dessa förutsättningar är det tydligt att filialen aldrig har haft en realistisk chans att fungera.  Istället hänvisas ungdomarna i Vantör till Gullmarsplan, som är överbelastad, har långa väntetider och ibland tvingas avvisa ungdomar på det öppna huset.  En orsak till att Gullmarsplan är så populär är det centrala läget, som gör att nära hälften av ungdomarna kommer från andra kommuner.

Ett skäl att ha en ungdomsmottagning i Rågsved är att ungdomar som lever med hedersproblematik ska ha närhet till en ungdomsmottagning. För flickor som lever i hårt kontrollerade miljöer startar restriktionerna vid puberteten. Även pojkar och HBT-ungdomar drabbas.

Förvaltningen har sökt projektmedel från länsstyrelsen just för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, och tre av de fyra fritidsgårdarna som ingår i projektet finns i Vantör och den fjärde strax utanför.  Vår uppfattning är att det arbete som förvaltningen vill göra för dessa ungdomar skulle gagnas av att vi också skulle ha en fullvärdig ungdomsmottagning i Vantör. Därigenom skulle också ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan avlastas såväl skolbesök som enskilda besök

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med landstinget förutsättningslöst utreda möjligheten att återinföra en fullvärdig ungdomsmottagning i Vantör.

Rosa Lundmark (V)                                   Magnus Dannqvist (S)

Satsa på Högdalen – V-initiativ i stadsdelsnämnden

2011-05-18 lade oppositionen i stadsdelsnämnden följande skrivelse om Högdalen, på initiativ av Vänsterpartiet:

Skrivelse om vikten av satsningar i Högdalen

Högdalen blöder och det är hög tid för stadsdelsnämnden att agera. Högdalen skulle bli en så kallad tyngdpunkt i översiktsplaneringen, med stora satsningar för att öka attraktiviteten. Tyvärr ser verkligheten ut tvärtom. Det ena bakslaget efter det andra har drabbat Högdalen.

Först såldes delar av centrum till Boultbee, som genom oseriöst förvaltarskap fördröjt utvecklingen av centrumet. För något år sedan lade såväl kassaservicen som Swedbank ner sina kontor och i dagarna kom beskedet att Nordea också stänger i Högdalen. Sedan tidigare har Picknickteatern förlorat sina anslag från Kulturnämnden och detta år fick Fria Teatern sina anslag halverade och omvandlade till omställningsanslag för att nästa år helt försvinna.

Storsatsningen på skateparken, flyttad från Högdalstopparna till Högdalstriangeln, verkar bara genomföras till hälften.  Europas största skatepark skulle bli en investering som ökar attraktionskraften i Vantör. Om parken byggs färdig enligt planerna kommer många besökare och underlaget för servicen förbättras.  Om inte pengarna tas fram kommer de kvarvarande schaktmassorna att bli ett synligt bevis för sveket mot skejtarna och Högdalen.

Om de boendes ska ha tilltro till de politiska löftena i Söderortsvisionen och översiktsplanen krävs konkreta satsningar här och nu. Alla nämnder och styrelser måste samverka om satsningarna ska kunna genomföras. Kulturnämnden kan inte dra in anslagen för en teater samtidigt som Söderortsvisionen talar om satsningar på kultur. Idrottsnämnden kan inte besluta att inte slutföra skateparken samtidigt som översiktsplanen talar om investeringar i idrottsanläggningar för att öka attraktionskraften.

Vi föreslår att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att redogöra för angelägna satsningar i Högdalen och att stadsdelsnämnden därefter skriver till kommunstyrelsen med förslag på konkreta uppdrag och investeringar som ska finansieras i budgeten.

Rosa Lundmark (V)             Magnus Dannqvist (S)        Linnea Haglund (MP)

Punkt 22 i Vänsterns program för Vantör

Satsa på miljö och fritid

* Gör Rågsveds friområde till naturreservat – flytta arbetsområdet Bråtegränd och låt marken ingå tillsammans med Högdalstopparna i Ekopark Syd

Övriga 24 punkter hittar du under fliken Vänsterpartiet Vantör.