Månadsarkiv: augusti 2011

Svar på tal om satsningar i Högdalen

Före sommaren lämnade oppositionen i stadsdelsnämnden på vänsterpartiets initiativ in en skrivelse om behovet av satsningar i Högdalen. På nämndmötet i torsdags fick vi svar. Eftersom vi inte var nöjda skrev vi följande en reservation:

”Förslag till beslut

  1. Nämnden beslutar att bifalla skrivelsen.
  2. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är viktigt att stadsdelsnämnden är mycket aktiv i utvecklingen av Högdalens centrum, eftersom den lokala kunskapen och förankringen är avgörande för ett bra resultat. Vi menar därför att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för angelägna satsningar och föreslå kommunstyrelsen att genomföra satsningarna. Det räcker inte med de svar som förvaltningen ger i tjänsteutlåtandet utan nämnden måste ha en mer pådrivande roll.

Vi välkomnar därför programarbetet för Högdalens centrum, och ser fram emot ett brett samråd där boende i Vantör kan delta aktivt och där deras åsikter väger tungt. Flera forum för samråd behövs för att nå olika grupper. Redan nu vet vi att det behövs fler bostäder, både för unga och äldre. Sambandet med Rågsved behöver stärkas. Vi behöver mer kultur och idrott och bredare utbud av service än idag. Bättre möjlighet till samlingslokaler vill vi också se.

Däremot är vi djupt kritiska mot att stadsbyggnadsnämndens beslut om programöversynen har dröjt tre år efter att stadsdelsnämnden tillstyrkte översynen. Värdefull tid har förlorats och den negativa utvecklingen har tyvärr accelererat. Det är tydligt att vårt lokala perspektiv om betydelsen av ett programarbete inte har prioriterats på centralt håll.

Nedläggningen av förvaltningskontoret var startskottet för utarmningen i Högdalen. Färre arbetsplatser och sämre kundunderlag i kombination med att delar av centrum såldes till Boultbee ledde till svårigheter för företagen och sämre utbud för konsumenterna. Våra teatergrupper slåss för sin överlevnad. Trots överenskommelse om att skateparken skulle ha fyra discipliner blir det ingen Pool för avancerade åkare eller separat Street-del som är den dominerade disciplinen. Inte heller longboardbanan blir av. Även om det är bra att skateparken nu byggs är frågan om det blir det ”lyft” som sätter Vantör på kartan.

Medborgarna har känt sig överkörda. Istället för att ge upp har många glädjande nog protesterat och engagerat sig på olika sätt – i Fria Teaterns Vänner till försvar för Fria teatern, i Kulturkampanjen som bygger upp sitt nedbrunna kulturhus och i Stockholm Suburban Surfers som är drivande i förverkligandet av skateparken. Boende har även ifrågasatt konkurrensutsättningen av Högdalsbadet, som är uppskattat med kommunen som utförare.

För att vända den negativa utvecklingen i Högdalen krävs nu att staden tar till vara alla goda krafter och att nämnder och styrelser samverkar och inte fattar beslut som går stick i stäv med övergripande mål och visioner. Så är det inte idag. Det är viktigt att stadsdelsnämnden talar om detta för kommunstyrelsen och att nämnden driver på utvecklingsarbetet.”