Månadsarkiv: november 2011

Folk i Högdalen ilskna på Carema och alliansens politik

I lördags delade Vänsterpartiet Vantör ut flygblad och häften med information om äldrefrågor i Högdalen utanför Coop och tunnelbanan.  Det visade sig snabbt att flera personer efter att ha tagit flygbladen vände tillbaka för att diskutera saken. Några var Vänsterpartister, andra var kunniga i äldrefrågor och andra människor som vi mötte var rent ut sagt förbannade på Carema och Alliansens politik.  Hade vi bara haft mer material hade vi kunnat vara kvar längre än de två timmarna som var planerat! Men lugnt gott folk. Vi kommer tillbaka lördagen den 10 december!

Vänsterns remissvar Program Högdalen – Farsta

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

2011-11-17

Tillhör ärende 21

 

Program för sambandet Högdalen –Farsta. Svar till stadsbyggnadskontoret

Rosa Lundmark (V)
 

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att lämna följande synpunkter som yttrande i remissen.

Om processen

–       Starkt kritisera stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att inte ha genomfört och inte ha lyssnat på begäran om samrådsmöte även i Rågsved, som genom planerad villabebyggelse i friområdet i allra högsta grad är berört av förslaget

–       Förlänga samrådstiden, annonsera tydligt om att programförslaget berör Rågsved samt genomföra ett samrådsmöte i Rågsved innan den förlängda samrådstiden går ut

Om sakförslaget

–       Bostadsbebyggelse i Rågsveds friområde avstyrks på grund av oersättliga intrång i ett unikt naturområde med fantastiska kvaliteter för rekreation för ett stort omland.

–       Friområdet föreslås bli naturreservat för att säkras mot exploatering

–       Fritidsträdgårdsområdena i Snösätra utreds för möjlig detaljplaneläggning enligt stadsdelsförvaltningens förslag

–       Evenemangsplatsen Perssons Betong skyddas från framtida exploatering enligt stadsdelsförvaltningens förslag

–       Sambandet Rågved-Högdalen lyfts fram genom att utreda möjligheten att bygga bostäder på hårdgjord mark och genom överdäckning av Magelungsvägen samt genom att förlänga det planerade konststråket så att det omfattar kulturcentrets mark

–       Strandskyddet till sjön Magelungen upphävs inte

–       Mångfalden i boendeformer i Rågsveds närområde tillgodoses av den omedelbara närheten till befintlig villabebyggelse i Huddinge

–       De tio förslagen till förtätning av Rågsved som lämnats in av boende utreds skyndsamt av stadsbyggnads- och exploateringskontoren

Därutöver vill vi framföra följande

 

Inledning

Vänsterpartiet uppskattar förorternas mix av bostäder och grönområden. I söderort har vi lokalsamhällen med olika profiler. Allt detta vill vi värna och vill inte bli pådyvlade innerstans planmodeller. Förorterna är barnvänliga områden där det är nära till lekplatser och fotbollsplaner. Hunden kan få röra sig i en riktig skog. Det är ofta en kort promenad till tunnelbanan. Naturområdena i söderort är gröna lungor som behövs allt mer när befolkningen växer. Av klimatskäl behöver vi flera träd, inte färre. Söderort behöver också bättre tvärgående kollektivtrafik. Linje 19 bör förlängas från Hagsätra till Älvsjö och Spårväg Syd fortsätta från Älvsjö och binda samman linje 19,18 och 17. En del av våra stadsdelar skiljs åt av hårt trafikerade vägar som har blivit ogästvänliga barriärer. Bygga fler bostäder kan vi göra på redan hårdgjord mark, genom överdäckning av vägar och stora parkeringar. Bilarna kan stå i garage under jord.

Dålig plats för bostäder

Vår uppfattning är att programmet motverkar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart Stockholm, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. Tystnaden i Kräppladalen försvinner, spridningsvägarna i Hanvedenkilen stryps och många biotoper minskar och isoleras. Vi vill också påminna om att det finns tunga miljömässiga orsaker till att området mellan Högdalen och Farsta inte redan är bebyggt med så många bostäder – trafikbuller, kraftledningar, markföroreningar, miljöförstörande verksamheter, den övergödda sjön Magelungen och risk för vibrationer i bostäder på grund av lerjordar i området. Det finns därför skäl att tidigt och tydligt lyfta fram miljöförvaltningens konstaterande att det inte kan uteslutas att programförslaget i vissa delar kan innebära betydande miljöpåverkan, framförallt söder om Magelungsvägen med stora natur- och rekreationsvärden. Miljöförvaltningen påpekar också att vattenkvaliteten i sjön Magelungen inte får försämras utan måste förbättras. Vi ser tyvärr risker för en sämre vattenkvalitet som följd av förslaget. Ökad bebyggelse bidrar med ökade mängder näringsämnen som tillförs sjön via dagvatten.

Utlovad dialog uteblev

Processen för medborgardialog med Rågsvedborna har haft stora demokratiska brister och lever inte upp till programmets egna ord om att ”Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och inkluderade i sitt närområdes utveckling.” Många Rågsveds- och Vantörsbor är djupt besvikna över bristen på dialog. Man har inte ens ordnat ett samrådsmöte i Rågsved. Annonseringen om mötet i Fagersjö som skulle täcka även Vantör synliggjorde inte att samrådet också berörde Rågsved. Vi stödjer förslaget från aktiva Rågsvedsbor som vill ha en förlängd samrådstid och ny annons. Vi anser dessutom att ett samrådsmöte borde läggas i Rågsved, så att möjligheter finns att få svar på frågor.

Sambandet Rågsved-Högdalen saknas

När det gäller Vantör – som vårt yttrande fokuserar på – har programmet varken lyckats komma med förslag som stärker sammanhängande stadsmiljöer, gröna kilar eller infrastruktur. Sambandet Rågsved-Högdalen finns inte med trots att bebyggelse längs Rågsvedsvägen skulle stämma med strategin om sammanhängande stadsmiljöer till skillnad från bebyggelse i friområdet. Genom att utesluta sambandet Rågsved-Högdalen ur programmet osynliggörs alternativ till det som med förskönande ord kallas randbebyggelse i friområdet. Villabebyggelsen ger en kraftig ökning av biltrafiken in i naturområdet, och därmed ökade luftföroreningar. Gångvägarna förvandlas till bilvägar/villagator och genomfartstrafik skapas mellan Bjursätragatan, Magelungsvägen och Högmoravägen i Huddinge. Inte heller tar programförslaget vara på de unika möjligheterna att skapa attraktiva mötesplatser genom att göra Rågsveds friområde och Norra Magelungen till naturreservat. Genom bostadsbebyggelse i friområdet och längs Magelungsvägen äventyras istället de viktiga gröna samband som Hanvedenkilen innebär.

Vi utgår från att sambandet Rågsved-Högdalen kommer med när programmet för Högdalens centrum tas fram, när det nu inte kom med i programmet Högdalen-Farsta. En utveckling av Rågsved-Högdalen skulle kunna stärka båda centrumen i området utifrån olika profiler. För övrigt är det anmärkningsvärt att bara den privata och inte den kommunala omsorgen nämns i programtexten om centrumanläggningar och serviceutbud.

Skydda Rågsveds friområde

Att Rågsveds friområde har höga rekreativa värden ur regional synpunkt och mycket höga naturvärden framgår tydligt av programförslaget. Området innehåller alla de åtta karaktärer för rekreativa behov professor Erik Skärbäck använder i sin forskning. Karaktärerna som är viktiga att bevara handlar om det rofyllda, det vilda, det artrika, en rymd för tanke och vederkvickelse, allmänningen, lustgården, centrum/festen och kulturen.

Friområdet är Stockholms största våtmarksområde med 37 rödlistade arter (se bilaga) och 15 signalarter knutna till gammal ädellövskog. De två känsliga våtmarkerna har diken som leder vattnet till sjön Magelungen. Sjön har ett rikt fågelliv. Om den biologiska mångfalden försvinner kan den inte ersättas på mycket lång tid. Exploateringen längs sjöns stränder kan få stora negativa konsekvenser för spridningsmöjligheterna för olika levande arter. Häckande fåglar kan störas av planerade bryggor ut i sjön.

I förslaget föreslås ingen bebyggelse på Snösätras koloniområden, vilket vi välkomnar. Det hade varit förödande för området och Rågsvedsborna. För att förebygga framtida planer på att använda koloniområdena som markreservoarer vill vi därför instämma i stadsdelsförvaltningens förslag att utreda möjlig detaljplaneläggning av koloniområdena.

Bebyggelsen av stadsvillor i närheten av festplatsen Perssons betong riskerar som stadsdelsförvaltningen beskriver i sitt tjänsteutlåtande att krocka med den föreningsdrivna verksamheten på festplatsen. Vi delar förvaltningen oro och uppfattning att festplatsen måste skyddas. Det bästa sättet att värna festplatsen är att inte bygga ytterligare bostäder i närheten, utan att nöja sig med pågående bostadsbebyggelse av IKANO i närheten.

Värna Magelungen

Alla de goda kvaliteter som finns i naturområdena och kring sjön Magelungen kan istället för att utsättas för starka hot stärkas genom varsamma insatser för att stärka tillgängligheten. En strandpromenad kan anläggas så att det inte stör fågellivet, men motiverar inte att strandskyddet upphävs. Fågeltorn för fågelskådning kan byggas på ett tryggt avstånd. Vass kan röjas undan på vissa platser för att få närhet till sjön för till exempel fiske och kunna upptäcka sjön med kanot. Lånecykelsystem kan inrättas runt sjön och vid friområdet. Att anlägga en Ekopark Syd som drivits av föreningslivet med naturskola, rastplatser, skyltning och toaletter är väl förenligt med anläggande av naturreservat. Förslaget att istället anlägga en landskapspark i området känns konstruerat för att dölja att det inte blir något naturreservat.

Vi vill också uppmärksamma vikten av att stärka kulturella samband mellan Högdalen och Rågsved. Det konststråk som exploateringskontoret planerar som börjar i Högdalens centrum och går fram till och med skejtparken bör därför förlängas med omkring 100 meter för att omfatta även kulturcentrets tomt på andra sidan övergångstället vid Magelungsvägem.

Förtäta med hyresrätter istället

Ett argument som används för att motivera villabebyggelse i friområdet är behovet av ökad mångfald i boendeformer i Rågsved. Vi menar att det eventuella behovet av villor tillgodoses genom närheten till villabebyggelsen i Huddinge, på några minuters gångväg från Snösätra. Få boende i Rågsved har dock råd att köpa en villa. Det som behövs idag är istället fler hyresrätter för unga som inte har råd med bostadsrätter utan tvingas bo kvar hemma eller flytta runt i otrygga andrahandsboenden. Det är därför av stor vikt att de 10 förslagen om förtätning av Rågsved med bostäder och företagshus som lämnats av föreningarna i området till stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret snarast utreds. Även sambandet Rågsved-Högdalen bör ha potential till många bostäder. Det är värt att notera att antalet nya bostäder i friområdet anses vara så lågt att det inte motiverar en utbyggd kollektivtrafik. Det låga antalet bostäder måste därför också vägas mot de oersättliga ingrepp i naturen som bebyggelsen skulle innebära.

Argument för villor håller inte

Ett annat argument som används för bebyggelse i friområdet är att det skulle vara få besökare och att det är otryggt i området. När man frågar människor som joggar eller promenerar i området om de känner sig otrygga blir svaret nej. Samma uppfattning har andra som värnar om friområdet. Däremot är de upplagsplatser som finns med stadens goda minne ett otyg som sprider otrivsel. Arbetsområdet på Snösätragränd som fått vara kvar alldeles för länge leder till tung trafik som är farlig för gångtrafikanter och cyklister. Snösätravägen borde stängas av för biltrafik utöver nyttotrafik och framförallt fungera som gång- och cykelväg.

Villabebyggelsen på Snösätragränd (f.d. Bråtegränd) motiveras också med att den kan finansiera marksaneringen så att exploateringskontorets projektekonomi går ihop. Uppskattningsvis kostar åtgärderna 15 mnkr. Andra metoder som att plantera särskilda växter som kan ta upp föroreningar har inte utretts, eftersom det inte ingår i uppdraget. Argumentet att man måste bygga villor för att ha råd att rena marken är därmed inte trovärdigt.

Tyvärr innebär kopplingen mellan marksanering och villabebyggelse på arbetsområdet också att ett stort antal villor planeras på flera platser i området, bland annat Kräppladalens sluttningar. Landskapsbilden förändras från ett öppet långsmalt landskapsrum omgivet av skogssluttningar och ett öppet stråk där den gamla byvägen minner om gamla tider till ett betydligt smalare landskapsrum präglat av kedjehus, privata trädgårdar, biltrafik och buller. Den rofylldhet och rymdkänsla som man kan uppleva idag minskar dramatiskt.

Den fina våtmarksdammen som anlagts av Stockholm Vatten och är ett populärt utflyktsmål med ankorna som simmar i dammen, är för övrigt ritad som ett streck i programförslaget. Den gamla byvägen är tänkt att göras om till bilgata och det är svårt att förstå hur det ska vara möjligt att i våtmarkerna anlägga en ny gång- och cykelväg som ersättning för byvägen.

 

BILAGA Rödlistade arter vid Kräppla

 Växter

Crepis praemorsa klasefibbla (NT)           NT= Nära hotad

Hyoscyamus niger bolmört (NT)

Ulmus glabra alm (VU)                             VU=sårbar

Fraxinus excelsior ask (VU)

Adoxa moschatellina desmeknopp (NT)

Malva pusilla vit kattost (VU)

Raphanus raphanistrum åkerrättika (NT)

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus (VU)

Brassica rapa ssp. campestris åkerkål (NT)

Thalictrum simplex ssp. simplex vanlig

backruta (NT)

 

Svampar

Antrodia pulvinascens veckticka (NT)

Artomyces pyxidatus kandelabersvamp (NT)

Fistulina hepatica oxtungssvamp (NT)

Grifola frondosa korallticka (NT)

Haploporus tuberculosus (Pachykytospora

tuberculosa) blekticka (NT)

Hericium coralloides koralltaggsvamp (NT)

Hygrocybe punicea scharlakansvaxskivling (NT)

Irpicodon pendulus vintertagging (NT)

Phellinus chrysoloma granticka (NT)

Phellinus pini tallticka (NT)

Phellinus populicola stor aspticka (NT)

Phellinus robustus ekticka (NT)

Phellinus ferrugineofuscus ullticka (NT)

Ramaria botrytis druvfingersvamp (NT)

 

Lavar

Calicium abietinum vedspik (VU)

Calicium quercinum ekspik (VU)

Chaenotheca hispidula parknål (NT)

Lecanographa amylacea gammelekslav (VU)

 

Fåglar (möjliga häckningar)

Alauda arvensis sånglärka (NT)

Apus apus tornseglare (NT)

Dendrocopos minor mindre hackspett (NT)

Porzana porzana småfläckig sumphöna (VU)

 

Fjärilar (dag)

Satyrium w-album almsnabbvinge (NT)

 

Fjärilar (natt)

Hepialus humuli humlerotfjäril (NT)

Sesia melanocephala liten poppelglasvinge (NT)

Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare (NT)

 

Klokrypare

Larca lata gammelekklokrypare (NT)

 

Dan Andersson naturvårdsbiolog, Skeppstavägen 11 1tr 12430 Bandhagen