Månadsarkiv: december 2011

Ett gott rött 2012 önskas alla Vantörbor!

Med fem år av borgerligt styre ökar klassklyftorna och växer klimatförstörelsen.  Styrelsen ser ändå med tillförsikt fram mot 2012, där vi ska stärka föreningen inför arbetet med de viktiga valen 2014. Vi har hopp om att tältprojektet ska komma igång i Högdalen och att kongressen ska bli en inspirerande avstamp inför de kommande åren.

Valarbetet börjar nu, på arbetsplatsen, vid middagsbordet, på webben och ute bland folket i våra områden. Vi ses under det kommande året i vårt gemensamma politiska arbete för socialismen!

Tänkt om stadsdelsnämnden 2011

Snart är 2011 slut. Det första året på den andra mandatperioden i följd med borgerligt styre i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Förra perioden leddes nämnden av kristdemokraterna och nu av moderaterna och leddes oppositionen av socialdemokraterna och nu av vänsterpartiet.

Det har varit roligt att vara vice ordförande. Dessutom har det blivit mer jämställt, eftersom det var två män som ordförande respektive vice ordföranden för stadsdelsnämnden förra mandatperioden.

Den politiska agendan har dock inte ändrats nämnvärt under året, jämfört med de fyra tidigare åren. Konkurrensutsättningen fortsätter trots att ingen forskning styrker att kvaliteten blir bättre. De svarta hålen i socialtjänstens kassa gapar tomma och fylls på med pengar tänkta för förskolan, fritiden och kulturen.

Under våren fick vi besök av Fria Teaterns Vänner på flera öppna möten. Med rätta upprörda över kulturnämndens halvering av anslaget och hopp om att stadsdelsnämnden kunde göra något. Förvaltningen har köpt föreställningar men det räcker inte. Mitt förslag att söka hos Söderortsvisionen fick inget gehör.

Inför 2012 har anslaget ytterligare halverats. Oppositionen i kulturnämnden har gått mot och föreslagit att anslaget ska återställas. Majoriteten i stadsdelsnämnden har uppenbarligen inte lyckats få kollegorna i kulturnämnden på andra tankar. Vem tror nu på att borgarna vill satsa på Högdalen?

Skandalen med städupphandlingen och Vega Städ utan kollektivavtal som underbetalar anställda och fram till nyligen inte tecknat personalförsäkring har präglat höstens sammanträden. Kommunal har gjort ett strålande fackligt arbete genom att envetet lyfta fram vad som händer personalen när man upphandlar till lägsta pris.

Som opposition ska vi granska makten. Vår press om den bristande nattbemanningen på Mårtensgården gav resultat. Ljuspunkter har också varit att alla partier utom M gjorde göra gemensam front i remissen om sprutbyte och att vänsterpartiets skrivelse om insamling av matavfall i flerfamiljshus blev delvis bifallen.

Lokal demokrati i Enskede-Årsta-Vantör

Så här skrev vänsterpartiet och socialdemokraterna om lokal demokrati i vår gemensamma reservation till verksamhetsplanen 2012 för stadsdelsnämnden

Lokal demokrati
Ett brett engagemang i föreningar, politik, kultur och idrott lägger grunden för ett samhälle där alla känner sig delaktiga. De politiska diskussionerna ska föras och besluten fattas så nära invånaren som möjligt. Tyvärr är vi långt ifrån den visionen idag. I ett stadsdelsområde  som har mer än 90 000 invånare är det inte tillräckligt med fyra områdesmöten per år. Vi föreslår en utökning till sex möten. Nämnd och förvaltning ska bjuda in till extra möten vid behov.

Stadsmiljö, arbetsvillkor i hemtjänst och städbolag och exploatering av Rågveds friområde är stora frågor som lockat till besök på nämndens öppna möten. När ärendena till sammanträdet inte finns på Insyn inför mötena raseras tilltron till stadsdelsnämndens intresse av dialog.  Nämnden blir ofta en länk mellan medborgare och andra nämnder. Det har märkts efter kulturnämndens beslut att halvera stödet till Fria Teatern och de centrala kontorens ovilja att lägga samrådsmöte i Rågsved om remissen av programmet för sambandet Högdalen-Farsta.

Vi vill ta tillvara medborgarnas kunskap genom att använda omvänd planprocess och områdesplanering. Vi vill också ta fram en modell för att beakta barnperspektivet i beslutsunderlagen. Brukarinflytandet ska stärkas genom brukarrevisioner, vetorätt mot privatiseringar etc. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar måste även gälla privat drivna enheter, vilket det inte gör idag. Pensionärsråd och handikappråd ska komma in tidigt i beslutsprocessen, för att kunna påverka de beslut nämnden ska fatta.