Månadsarkiv: november 2012

2,9 mnkr mer till funktionshindersomsorgen – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 2,9 mnkr mer till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige

 • Höjd schablon ytterligare 1 % vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidshem
 • Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

 Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättning

 • Flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få omsorg, stöd och service av god kvalitet
 • Bostad, stöd, daglig sysselsättning, fritid och arbete ska byggas ut
 • Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas
 • Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Rätten till självbestämmande är utgångspunkten för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Många har blivit kraftigt begränsade i sin vardag när assistans ersatts med hemtjänst. Tillgång till ledsagning ska finnas oberoende av boendeform. Bemanningen i verksamheten ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att ge goda levnadsvillkor.  Det ska gå att få en personlig assistent som talar hemspråket. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning.

Att bygga bort bostadsbristen prioriteras. Idag fattas 510 nya bostäder enligt LSS och SOL i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder ska prövas i alla bostadsprojekt som stadsdelsnämnderna yttrar sig över. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet och en brygga till arbetsmarknaden. Gruppbostäder ska högst ha fem till sex lägenheter. Regeln att gemensamma ytor inte ska belasta hyran i gruppbostäder ska återinföras.

Med utvecklad pedagogik, individuella planer och mål för självständighet kan fler som bor i gruppbostad utvecklas. Fritiden ska förbättras för personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad. Brukarinflytandet ska öka. Självklart ska man få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad. Funktionshindersrådet ska ha mer inflytande.

Medlemsmöte den 29 november 18.30 – 21.00

Hej alla medlemmar!

Ta en paus! Kom till Picknick-teatern, som ligger mittemot Vantörs kyrka, på gaveln av gamla Högdalens skola. Några punkter:

–                                       Vad händer i Vantör och hur är (V)-Vantör med? Vi berättar om Linje 19, kampen om friområdet i Rågsved m.m.

–                                       Vänsterpartiets nya kampanj ’Prata om jobbet’ drar igång – hur kan vi i Vantör arbeta med kampanjen som ska fortsätta ända fram till valet?

–                                       ’Samtalet med väljarna’ – en enkät från Vänsterpartiet som vi kan använda när vi pratar med folk om vad de tycker är viktigt i Vantör/Stockholm och i landet. Hur kan vi jobba med enkäten?

–                                       Rapport från Feministisk helg – hur jobbar (V)antör med feminism? Hur vill Du att vi jobbar med feminism?

–                                       Har du egna frågor och funderingar? Önskemål om studiecirkel (t.ex. ekonomi, feministiska frågor), annat? Vi berättar om ’Vänsterskolan’ – en utbildningssatsning i kortare kurser/föredrag.

Fika serveras – Varmt välkommen!
Styrelsen

14,3 mnkr mer till äldreomsorgen – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 14,3 mnkr mer till äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige

 • Höjd peng med ytterligare 2 %, för ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten
 • Höjd peng 2 %, ökad kvalitet i dagverksamhet.
 • Utökning av fixartjänsten – från 67 år och för att få hjälp med sopsortering
 • Dessutom 205 mnkr i centrala medelsreserven för löner, arbetstid, heltid vilket främst gynnar äldreomsorgen

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

 • Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimine Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen
 • Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i vård- och omsorgsboende
 • Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldres rätt till självbestämmande är utgångspunkten i äldreomsorgen. Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning införs. Personaltäthet, kontinuitet och kompetens ska förbättras. Hemtjänsten får mer resurser för att ge mer tid till insatser, till exempel utevistelse och matlagning. Vård- och omsorgsboenden ska ha sociala aktiviteter och fysisk träning flera gånger i veckan.

Större delen av äldreomsorgen utförs utan lön av anhöriga, främst kvinnor. Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd, flexibel och individuell omsorg. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Finskspråkigas rätt till äldreomsorg på finska ska tillgodoses. Anhörigråd och pensionärsråd ska ha bra förutsättningar till insyn och påverkan.

Medarbetarna ska ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år och en rättvis lön. Vi satsar därför på rejält höjda löner, rätt till heltid och kortare arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid. Personalen ska ha genus- och HBT-kompetens.

Äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen. Boenden återtas i kommunal regi när avtalen löper ut. Oannonserade besök och skarpa metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister. Kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. Kommunalt drivna boenden av olika slag ska finnas i alla stadsdelar.

 

2,9 mnkr mer till den lokala kulturen – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 2,9 mnkr mer till kultur- och föreningsverksamhet i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige

 • Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet
 • Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i vissa förorter
 • Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder
 • Höjda föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

 • Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna
 • Alla flickor och pojkar ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet
 • Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturen ska vara levande i hela staden. Både ekonomiska satsningar och en målmedveten strategi krävs för att stödja och bygga ut en levande kultur i förorterna. Lokala kulturcentra skapas i samverkan med invånare, bibliotek, skolor, Folket Hus och andra aktörer.

Vi vill uppmuntra lokala kulturkommittéer och liknande, med företrädare för lokala föreningar och invånare, som kan ge bidrag till lokala offentliga kulturaktiviteter. Kultursekreterare införs för att förmedla kulturmöten i förskolor, fritidsgårdar, gruppbostäder och äldreboenden. Förskolor, skolor och bibliotek ska samverka för att uppmuntra läslust och kunskapstörst.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna. Bidragen ska fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka bidrag. Det ska vara lätt att få kontakt med konsumentvägledare och konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel. Genom riktade insatser ska unga informeras om rättigheter som konsumenter för att förebygga skuldsättning.

 

1,9 mnkr mer till fritiden – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 1,9 mnkr mer till verksamhet för barn och ungdom jämfört med den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige

 • Utbyggnad av öppen förskola, parklek, fritidsgård och ungdomsmottagning
 • Sänkta kolloavgifter med 10 %

 Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

 • Öppna förskolor och parklekar ska ha generösa öppettider
 • Unga ska ha nära till icke-kommersiella, tillgängliga och jämställda mötesplatser
 • Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar är viktiga sociala mötesplatser och ska vara lika spännande för flickor som för pojkar och tillgängliga för funktionsnedsatta. Kultur, rörelse och medbestämmande uppmuntras. Framförallt yngre tonåringar ska ha nära till fritidsgårdar och ungdomsmottagningar. Fullvärdiga ungdomsmottagningar behöver återuppbyggas i Vantör och Skarpnäck och även finnas i Älvsjö. Det ska vara lätt för unga att få stöd och hjälp.

Arbetsformer och forum ska utvecklas utifrån barns och ungas perspektiv. Ungdomsråd ska få egen budget. Personalen ska ha adekvat utbildning, HBT-kompetens och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Hedersrelaterat våld uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan mellan, fritid, socialtjänst och ungdomsmottagning. Information om kollo ska öka. Alla flickor och pojkar 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Barn med funktions-nedsättningar ska kunna vara med på kollo som andra barn. Avgifterna till kollo sänks med 10 %.

15,9 mnkr mer till förskoleverksamhet – om V får styra

Vänsterpartiet satsar 15,9 mnkr mer i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige

 • Ytterligare höjd schablon med 2 %, totalt 5 %, för att säkra löneökningar och hålla nere barngruppernas storlek
 • Höja det socioekonomiska tilläggsbeloppet genom att återställa beloppet till 2006 års nivå i förhållande till schablonen

Vänsterpartiets mål för förskolan

 • Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt
 • Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras
 • Barns lärande ska stå i fokus i förskolan
 • Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i svenska och språkutveckling för flerspråkiga. Finskspråkig förskola startas där det behövs. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan, som ska arbeta aktivt med jämställdhet och miljöarbete. Resurserna ska fördelas så att alla förskolor kan arbeta enligt nationella läreoplanen.

Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor samt uppleva professionell kultur i förskolan. Där inskrivningen är låg ska intresset för förskolan uppmuntras. Lösningar ska tas fram som gör att öppettiden kan kombineras med heltidsarbete oavsett när det utförs. I en del områden behöver förskolan vara öppen hela sommaren. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 (sikte på 12) och övriga grupper inte större än 18 barn (sikte på 16). Andra åldersindelningar ska inte innebära större grupper. Barnomsorgsgarantin ska hållas. God personaltäthet är viktigt. Rekrytering av förskollärare och vidareutbildning av barnskötare ska ha högsta prioritet. Vikarier ska ha bra anställningsvillkor.

Barns behov av rörelse kräver bra planerade och tillräckligt stora förskolegårdar. Där gårdarna är små ska det vara nära till grönområden och lekparker. När nya förskolor planeras ska inomhus- och utomhusytan per barn redovisas och institutionsliknande miljöer motverkas.

 

 

58 mnkr mer till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd – om V får bestämma!

Med vänsterpartiets budget får Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd 58 mnkr mer än den borgerliga budgeten som beslutats i kommunfullmäktige.

Eventuella vinster av effektiviseringar – om sjukfrånvaron går ner, om smarta IT-lösningar införs eller om klimatsmarta energibesparingar görs – får behållas på arbetsplatsen för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, istället för att skära ned. Ekonomiskt bistånd fördelas i ett eget anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och andra verksamheter trängs ut när behov av bistånd ökar.

Vegetarisk mat införs som huvudalternativ en dag i veckan i alla verksamheter. Andelen ekologisk mat ökar till 40 %. Inriktningen är att maten lagas på plats i egna kök. Kött från industriell nötboskapsuppfödning ska undvikas till förmån för fisk, får, ren och vilt. Lokaler med fukt-/giftproblem samt enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Höga ljudnivåer ska sänkas.

Plats att leva – Rätt att bo

Vänsterpartiets budgetalternativ för Stockholms stad har inte oväntat avslagits i kommunfullmäktige. Men vi arbetar förstås vidare enligt våra visioner. Vi kommer här på hemsidan att göra en serie inlägg som beskriver hur budgeten skulle se ut i vår stadsdelsnämnd, Enskede-Årsta-Vantör, om vi vunnit majoritet för vårt förslag. Det första inlägget ger en allmän bild av förslaget.

Stockholm ska vara en stad i balans – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det kräver en politik för jämlikhet. Idag ökar istället segregationen i boendet, skolan och på arbetsmarknaden. Staden ska också överleva. Det kräver en politik för minskad klimatpåverkan.

Stockholm ska vara en öppen, tillgänglig och spännande stad där människor från hela världen är fria och trygga. Människors behov och kvaliteten i välfärden ska komma i första rummet. Välfärden ska finnas där den bäst behövs och inte där den ger mest vinst. Välfärden ska därför befrias från kommersiella intressen samtidigt som aktörer som vill utveckla välfärden kan verka i en bolagsform utan vinstsyfte. Aktivitetsplaner, avknoppning och utmaning avskaffas.

Stadsdelsnämnden ska få tillbaka sin uppgift som handlingskraftigt forum för lokal demokrati. Idag hänvisas oftast medborgarna till centrala nämnder när de kommer med frågor och förslag. Allt fler beslut om välfärden fattas i bolagsstyrelser. Nämnderna tvingas allt mer ta ställning till remisser och entreprenader och allt mindre till utveckling av egen verksamhet. Sex år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har urholkat både medborgarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov.

Vänsterpartiet ökar stadsdelsnämndernas budget med nästan en halv miljard och utbildningsnämnden med över en halv miljard kronor. Resurserna till förskolor, skolor och områden med låga inkomster omfördelas för att minska kunskapssegregationen. Kvinnors arbete uppgraderas genom en historisk jämställdhets- och personalsatsning på 150 mnkr och arbetstiden sänks i äldreomsorgen genom riktade resurser om 50 mnkr. Vårdnadsbidraget tas bort.

Idrotten och kulturen berikas genom att vi investerar i en simhall i Skarpnäck, landskapspark på Årstafältet, utökad skatepark i Högdalen, kulturcentra och scen på Järvafältet, multifunktionsanläggningar samt rustar upp bibliotek och samlingslokaler. Sänkta avgifter och gratis instrumenthyra i kulturskolan, sänkta kolloavgifter, kostnadsfria bad för barn och unga och SL-kort för alla gymnasieelever även på fritiden ger fler möjligheter till aktiv fritid. Gratis entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet och Park- och lokalteater året runt i förorterna ger många fler stockholmare möjlighet att ta del av kulturutbudet i staden.

Vi prioriterar offentlig konsumtion. Det är klimatsmart, då det ger mindre utsläpp än privat konsumtion. För år 2013 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 17:93 per skattekrona, vilket innebär 45 öre mer i skatt jämfört med 2012.

Jonas Sjöstedt till Årsta den 27 november

Vår grannförening V-Årsta har bjudit in Jonas Sjöstedt till Årsta Folkets Hus tisdagen den 27 november kl 19.  Det är verkligen roligt att Jonas besöker vårt stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör. Självfallet är också V-Vantörs medlemmar välkomna. Kan vara idé att komma tid….

Motioner och insändare om Rågsveds friområde

Vänsterpartiets Maria Hannäs och Miljöpartiets Daniel Helldén har lagt en gemensam motion i Stockholms kommunfullmäktige om att göra Rågsveds friområde och Kynäsberget, som ligger i anslutning till friområdet men i Huddinge kommun, till ett naturreservat. En liknande motion har Britt Björneke från vänsterpartiet och Marica Lindblad från miljöpartiet lagt i Huddinge kommunfullmäktige. Det har varit ett givande samarbete mellan våra partier över kommungränserna som har resulterat i dessa motioner, och även i en gemensam insändare i Mittisöderort. Kräpplagruppen har också låtit göra en naturvärdesinventering, som visar att 80 % av friområdet innehåller så kallade nyckelbiotoper. Det betyder att naturen är mycket värdefull. Vi i Vänsterpartiet Vantör arbetar givetvis vidare med att stödja arbetet för att göra friområdet till  naturreservat. Du som är intresserad, kontakta oss eller Kräpplagruppen, som arbetar ideellt och partipolitiskt neutralt med frågorna. Skriv gärna också insändare om vad friområdet betyder för dig.