Månadsarkiv: december 2012

7,3 mnkr mer till arbetsmarknadsåtgärder – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 7,3 mnkr mer till arbetsmarknadsåtgärder i Enskede-Årsta-Vantör än borgarna i kommunfullmäktige

 • Alla ungdomar som söker kan få sommarjobb samt möjlighet till längre perioder
 • Starta sociala kooperativ i minst fem stadsdelsnämnder

 Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

 •  Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden
 • Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb
 • Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärk

Vänsterpartiet budget i staden och nationellt leder till att många fler jobb skapas i både kommun och näringsliv. Vi gör också en stor satsning så att alla ungdomar i Stockholm som söker ska få sommarjobb och att det ska finnas möjligheter till längre jobbperioder än idag.

Arbetsträning erbjuds de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete kan erbjudas de som har fått tillbaka arbetsförmåga efter rehabilitering men ännu inte kan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Alla som har försörjningsstöd och söker arbete eller går på arbetsträning ska få SL-kort.

Sociala kooperativ är ett bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Målet är minst fem kooperativ. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna kooperativen i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

5 mnkr mer till ekonomiskt bistånd – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 5,0 mnkr mer i Enskede-Årsta-Vantör till ekonomiskt bistånd än borgarna gör i kommunfullmäktige

 • Dator (utöver bredband) ska ingå i normen för barnfamiljer
 • Kortare väntetider budget- och skuldrådgivning
 • Återinföra SL-kort i normen samt bredband för vuxna  ska ingå i normen

 Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande

 • Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden
 • Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas
 • Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd
 • Flyktingar som får fristad i Stockholm ska känna sig trygga
 • Barn och unga i flyktingfamiljer har rätt att leva som andra

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skålig levnadsnivå. Vi vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest samt införa Internet i normen för alla hushåll. Vi vill också lägga in dator i normen för barnfamiljer. Behoven hos de som har långvarigt bistånd ska särskilt beaktas, till exempel behovet av tandvård.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Det ska finnas tillräckligt med resurser för att kunna tillämpa ett barnperspektiv. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Vräkningar och hemlöshet motverkas genom tidiga insatser. Ingen ska utsättas för att elströmmen stängs av. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas inom en månad, och inom högst en vecka för barnfamiljer.

Generella insatser minskar också utsattheten för barn i familjer med svag ekonomi. I vår budget finansierar vi bland annat SL-kort till alla gymnasieungdomar även på fritid, sänker avgifterna och tar bort instrumenthyran i Kulturskolan och inför gratis bad för barn och unga.

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder. Barnen ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola.

Ensamkommande flyktingbarn ska fått ett gott stöd. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter individuella behov. Papperslösa som lever i våldsutsatta relationer ska kunna få plats i skyddade boenden. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Förslaget till ändrat resursfördelningssystem för ekonomiskt bistånd har fått kritik. Bland annat anses att hänsyn måste tas till att i vissa stadsdelsområden saknar uppåt hälften av hushållen förstahandskontrakt och att ändringen av inkomstklasserna kan bli missvisande där det finns många stora hushåll. Förslag finns att förtydliga attraktivitetsvariabeln när det sociala nätverket kan träda in vid ekonomisk kris och att markvärdet för allmännyttiga bostäder som säljs ska räknas som kommunala fem år efter försäljning för att motverka felbedömning av det sociala nätverket. Utfallet måste noga följas och de invändningar som framförts utredas vidare.

Torgmöte i Högdalen 15 december 10-11.30

Hej.
På Vänsterpartiet Vantörs medlemsmöte bestämde vi att vi skulle ut och möta folk i Högdalen den 15 december.
Fokus kommer att ligga på den nya kampanjen som heter ”Vi är människor, inte maskiner”, som handlar om rätten till värdiga arbetsförhållanden.
Första delen av kampanjen går ut på att förmå människor att berätta om hur de har det på jobbet. Den kallas för ”Prata om jobbet”.
Givetvis kommer vi även ta med annat material.
Det vore roligt om så många som möjligt av medlemmarna i Vantör kunde dyka upp. Välkomna till Högdalen Centrum kl 10-11.30 den 15 december.
Vänsterpartiets röda tält kommer att vara med, så det är lätt att hitta dina kamrater.

1,6 mnkr mer till stadsmiljön – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 0,7 mnkr mer i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med borgarnas budget i kommunfullmäktige samt 0,9 mnkr i parkinvesteringar

 • Områdesplanering och omvänd planprocess för ökad demokrati
 • Bättre skötsel av grönområden
 • Upprustning av parker och grönområden (investeringar)
 • Tidigarelägga naturreservat Rågsveds friområde och Solbergaskogen (stadsbyggnadsnämnden)

 Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

 • Alla stockholmare ska ha nära till tillgängliga grönområden och välskötta parker
 • Stärka barns och vuxnas inflytande över stadsmiljö och planprocesser

Det är grundläggande för en god folkhälsa att ha nära till parker och grönområden. Vi ska höja nivån i de lokala parkplanerna och förbättra uppföljningen, till exempel genom gröna nämndindikatorer och en fackmässig bedömning. Biologisk mångfald ska värnas. Alla naturreservat i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Alla lekparker ska inventeras, rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Barn som använder parkerna ska få lämna synpunkter.

Stadsdelsnämnderna ska ha ett samordnande områdesansvar för stadsmiljön. För medborgarna är det viktiga inte vem som ansvarar för trädplantering, blommor och belysning, utan att det som felar eller fattas rättas till. Delar av barmarksrenhållningen och snöröjningen ska återföras till stadsdelnämnderna för att samordnas med parkskötseln. Nedskräpningen minskas med ökad renhållning och information. Trygghetsvandringar organiseras och belysning i mörka stråk åtgärdas. Gröna jobb skapas genom att tillsynspersoner anställs för större grönområden.

Stadsdelsnämnderna kunna yttra sig över markanvisningarna. Invånarnas synpunkter ska tas tillvara i områdesplanering och omvänd planprocess. Stadens föreningstavlor ska fräschas upp och kompletteras. Stadsdelsnämnderna ska uppmuntra fastighetsnära insamling. Försök med insamling av matavfall ska genomföras i allmännyttan i samband med att en ny sopsorteringsanläggning ”typ Eskilstunamodellen” tas fram. Målet är 70 % insamlat matavfall på fyra år.

Det nya resursfördelningssystemet är fortfarande trubbigt. I remissvaren framkommer viktiga synpunkter som bör utredas vidare, bland annat hänsyn till antal besökare i parkerna/områdena, socioekonomiska aspekter, antalet strandbad i områdena, Nackareservatet osv.

Sedan har vi självklart med att Rågsveds friområde ska bli ett naturreservat, tillsammans med Kynässkogen i Huddinge.

 

Var du också på Socialistiskt forum i lördags?

I lördags var jag på Socialistiskt forum på ABF-huset. Knökfullt med folk och intressanta seminarier. Själv var jag med på seminarium om Socialistiska strategier på 2000-talet med bland annat Jonas Sjöstedt och Anne-Marie Lindgren och Vänsterpartiets om Sveriges viktigaste parti med Aron Etzler.

En av det viktigaste tankarna som jag fick med mig är att vi måste visa konkret hur människors vardagsvillkor blir bättre, med vänsterpartiets strategier mot socialismen. Jonas menade att en vinstfri välfärd är en av flera viktiga strategier.

Andra förslag var en stark arbetsrätt som inte gör skillnad på varifrån folk kommer och en stark bankpolitik, som skiljer på bankverksamhet för vanligt folk och dagens spekulation med finanskapital, som medborgarna inte ska behöva vara med och betala för.

Vänsterpartiet måste också fortsätta att lägga fram trovärdiga förslag, för om vi kan få bort väljarnas nuvarande tveksamhet om vår förmåga att genomföra vår politik, ja då blir de politiska värderingarna avgörande. Och där har vi många med oss.

Du som läser detta och också var på Socialistiskt forum, skriv gärna en kommentar här. Vore kul med en lokal socialistiskt debatt!

Hälsningar Rosa Lundmark

7,1 mnkr mer till individ- och familjeomsorgen – om V får styra!

Vänsterpartiet satsar 7,1 mnkr mer i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med borgarnas budget i kommunfullmäktige, varav 3,9 mnkr för barn och unga, 2,5 mnkr för vuxna samt 0,8 mnkr till socialpsykiatri

 • Satsning på verksamhet mot våld i nära relationer
 • Mer förebyggande/tidiga insatser – familjecentraler och familjebehandlare.
 • Stärka missbruksvården – kvalitetsgaranti och behandling
 • Ökad sysselsättning och träfflokaler för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg

 • Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas
 • Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov
 • Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas
 • Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Sociala investeringsfonder ger möjlighet att förebygga utslagning och hemlöshet. Brukarorganisationer ska få mer inflytande och tidigare i processen. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Arbetet mot våld i nära relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Verksamheten ska byggas ut, för de våldutsatta, barn och förövare. Våld mot äldre kvinnor, missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning måste synligöras och alla utsatta ska få ett gott stöd och skydd i tillgängliga jourboenden. Varje utsatt person ska ha lätt att få akut hjälp och stöd efteråt i en vårdkedja så länge stödet behövs.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller i familjer med våld ska få gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Familjer i behov av stöd ska få kostnadsfri familjebehandling. Utredningstiderna ska hållas. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger/år varav minst en gång oanmält. Psykisk ohälsa hos unga ska tas på allvar. Utan sociala skyddsfaktorer kan det gå illa, särskilt om det inte går bra i skolan. Unga i riskzon för kriminalitet ska få individuella inriktade insatser. Saklig information om cannabis ska ges till föräldrar och ungdomar.

Ett förebyggande perspektiv är centralt i missbruksvården. Öppenvården ska ha bra öppettider och vara attraktiv för både kvinnor och män. För att nå människor med dolt missbruk krävs samverkan med vårdcentraler och företagshälsovård. Den garanti för missbruksvård som införs måste också garantera behandling. För att få bort hemlösheten krävs att det byggs tillräckligt många billiga hyresrätter samt att boendestöd och meningsfull sysselsättning finns.

Stadsdelsnämnderna ska ta fram planer med insatser för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning av levnadsvillkoren för kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning. Idag saknar många både hem och arbete. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder måste prövas i varje bostadsprojekt som stadsdelsnämnden yttrar sig över. Möjligheten till meningsfull sysselsättning för olika behov måste byggas ut. Idag är det bara 37 % i genomsnitt av alla som har kontakt med socialpsykiatrin som har beviljats sysselsättning.