Rött bokslut över stadsdelsnämnden 2012

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2013-02-07
Ärende 5
Verksamhetsberättelse
Rosa Lundmark (V)
Magnus Dannqvist m.fl. (S)

Särskilt uttalande
Vi tackar personalen i förvaltningen och i entreprenader med flera verksamheter som finansieras med nämndens budget, för ett bra arbete utifrån de förutsättningar som ges.

Verksamhetsberättelsen säger inte allt

Verksamhetsberättelsen handlar om hur det har gått med budgeten och målen för fritid, förskolor, äldreomsorg, socialtjänst och annat som förvaltningen ansvarar för. Resultatet grundas på majoritetens verksamhetsplan, som på viktiga områden radikalt skiljer sig från vad våra partier står för. Vi ser välfärden som en förutsättning för att kunna utjämna människors levnadsvillkor. Vi tar avstånd från målen att privatisera till varje pris, som riskerar att öka segregeringen. Vetenskapligt stöd saknas för att konkurrensutsättning ökar kvaliteten.
Verksamhetsberättelsen säger inget om hur det gått för entreprenader och andra privat drivna men offentligt finansierade verksamheter, som motsvarar ungefär hälften av nämndens budget. Bristen på insyn i det samlade resultatet av nämndens budget är en allvarlig demokratibrist. Vi förtroendevalda kan inte stå till svars inför medborgarna och det blir otydligt för medborgarna vem de ska ställa till svars. För att måluppfyllelsen för entreprenader inte ska förbli okänd kommenterar vi den utifrån de uppföljningar som vi fått.

Nämndens budget kunde varit större
Nämndens överskott om 11,7 mnkr är inte så stort som befarades, men visar ändå att mer hade kunnat göras för att utjämna skillnader och ge medarbetarna en rimlig arbetsbelastning. Barnfattigdomen, gymnasiebehörigheten och arbetslösheten skiljer sig mycket mellan våra stadsdelar. Om vi också räknar de miljontals kronor i vinster som avknoppade verksamheter genererat genom åren hade vi kunnat satsa betydligt mer på klimat- och miljöarbetet, heltider, förebyggande arbete, dolda missbrukare, hemlösheten och mot narkotikans utbredning.

Nöjdheten med kulturlivet minskar
Målet för nöjdheten med kultur- och idrottsmöjligheterna bedöms vara uppfyllt trots att medborgarundersökningen visar en tydlig tendens att nöjdheten med Stockholms kulturliv sjunker i Enskede-Årsta-Vantör. Även om det finns bra möjligheter till spontanidrott står det sämre till med ledarledda aktiviteter i idrottsföreningar. Där ligger omdömet lägre än stadens snitt. Trots att förvaltningen arbetar en hel del med kultur och hälsa (hur måluppfyllelsen varit inom entreprenaderna vet vi inte) krävs mera från staden.

En hållbar livsmiljö kräver mera
Nämnden bör vara föregångare i klimat- och miljöfrågor och minska utsläppen av växthusgaser i verksamheterna. Det är därför illa att målet om hållbar livsmiljö nås bara delvis. Om även den ökade biltrafiken till följd av det stora antalet hemtjänstutförare hade mätts hade vi haft ännu sämre resultat. Även om många enheter sorterar ut matavfall för biologisk hantering är det negativt att andelen minskat från 68 till 60 procent. Det visar ännu en nackdel med förskolor i tillfälliga lokaler där det är svårt att sortera matavfall. Hur många privat drivna enheter som sorterar matavfall vet vi inte. Om insamling av matavfall i flerfamiljshus hade prövats hade måluppfyllelsen varit bättre. Andel förnyelsebart drivmedel vid bilkörning är fortfarande för lågt. Hög andel ekologisk mat är ett tydligt sätt att gå före som också ger bättre mat. Att andelen ökat till 26 jämfört med 17 procent 2011 är bra.

Plus och minus i stadsmiljön
Den uppryckning som har gjorts under året har varit nödvändig. Medborgarundersökningen visar att nöjdheten med renhållning och skötsel av parker och grönområden sjunkit från 58 till 56 procent. Trygghetsvandringarna behöver få bättre genomslag, då ytterst få medborgare är med. Andelen som inte går ut på torg, i parker och gångvägar efter mörkrets inbrott för att de känns otrygga och osäkra har ökat från 34 till 35 procent. Arbetet med kvinnofrid har förbättrats, men det är också viktigt att missbrukande våldsutsatta kvinnor kan komma till exempel till den specialiserade Q-jouren. Våra förortscentrum behöver utvecklas. Planerna att flytta ut en förvaltning till Rågsved är i linje med vår politik. Byggplaner som fokuserar på så kallad stadsmässighet riskerar att förstöra viktiga värden i våra stadsdelar. Istället vill vi bygga på ett sätt som smälter in i området och värnar klimat och ekologi. I Rågsved hotas de gröna värden som gör området attraktivt genom förslaget att ge markanvisningar för att bygga i friområdet.

Det ekonomiska biståndet hade räckt till mera
Behov av försörjningsstöd varierar med konjunkturen. Att antalet arbetslösa ökat i slutet av året är oroande. Nedskärningar i socialförsäkringarna påverkar också behovet. Det är därför bra att sjukskrivna har kartlagts och har fått tidigare insatser. Att resurscoacher har anställts är bra, men visar också att jobbtorgen inte räcker till. Det är bra att många har daglig aktivitet och SL-kort, men alla bör få SL-kort för att inte stängas in i sin stadsdel. Överskottet om 9 mnkr visar att det har funnits utrymme. Fortfarande lever 5,1 procent av barnen i familjer med ekonomiskt bistånd. Om statistiken bryts ner skulle barnfattigdomen visa sig variera kraftigt.

Förskolan bra men kan bättre
Nämnden måste klara att både ge fler barn plats och värna och höja kvaliteten i förskolan. Andelen förskollärare är endast 37 procent, betydligt lägre än stadens mål, vilket gör det svårare att leva upp till läroplanen. Det är bra att barngruppernas storlek har minskat. Andelen nöjda föräldrar med indikatorn för trygg och säker miljö har minskat och ligger under nämndens årsmål, trots en sänkning av ambitionen från föregående år. Andel nöjda föräldrar med utveckling och lärande har inte höjts och når inte målet, som också sänkts. Att enbart sju av 40 privata förskolor är med i den kommunala kön är negativt, då egna köer kan bidra till en sortering av barn efter socioekonomisk status. Självfallet kan det påverka föräldrarnas nöjdhet. Att öppna förskolan i Rågsved ännu inte har kunnat flytta tillbaka från Högdalen försämrar tillgängligheten. De 2,8 mnkr som vårdnadsbidraget kostat hade istället kunnat gå till utbildning och löner i förskolan.

Fritiden behöver bli jämställd
Vi har bra fritidsverksamhet och fältassistenter, men mer behöver göras för att fritiden ska vara lika tillgänglig för flickor som för pojkar. Det skulle behövas ett tydligt genusperspektiv, så att pojkarnas behov inte ska vara norm utan att båda könens behov ska vara lika tillgodosedda. Parkleken Rågdalen som drivits på entreprenad borde ha tilldelats extra resurser för att kunna ha öppet under helger och under hela sommaren. Eftersom budgeten går med överskott hade det funnits möjlighet att prioritera barnen i Rågsved.

Stora brister inom barn och ungdom
Året har präglats av det stora ekonomiska underskottet inom barn och ungdom som lett till hårda åtstramningar och en pressad arbetsmiljö för socialsekreterarna. Det har funnits allvarliga brister i rättssäkerhet, tillgänglighet, dokumentation, organisation, ledning och samverkan. Socialtjänstinspektörerna har konstaterat en tendens till att insatser inte motsvarade behoven, Utredningstiderna har inte kunnat hållas i ett flertal barnavårdsärenden och ett trettiotal ärenden har avskrivits på ett lagvidrigt sätt. Omorganisationen måste nu stabilisera verksamheten och leda till att barn och ungdomar får de insatser som de behöver. Årets underskott om 5,3 mnkr visar att behoven varit större än budgeten.

Vi beklagar att majoriteten efter år av vanskötsel lade ned Rågsveds ungdomsmottagning, som före majoritetens omorganisation var populär och väl sedd i området. Stockholmsenkäten visar fortsatt ökande ohälsa bland ungdomar, främst narkotikaanvändandet hos pojkar i åk 9. Resultaten ligger sämre till än stadens snitt både för andel ungdomar som känner sig mobbade och andel ungdomar som utsatts för misshandel och som känt sig hotade. Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och skolan är sex år efter sammanslagningen och centraliseringen ett utvecklingsområde, dock med vissa lokala ljus i mörkret.

Att 40 familjer under året tvingats bo på hotell, vandrarhem eller i jourhem är 40 för många. Trots 30 nya försöks- och träningslägenheter finns nu nio icke verkställda beslut om försökslägenheter, de flesta i socialpsykiatrin. Färre sysselsättningspass i socialpsykiatrin oroar. Fler beslut om boendestöd i lägsta nivån försämrar förutsättningar att ge stöd.

Inga nya omsorgslägenheter trots stort behov
Verksamheten har sedan länge underskott och behöver ökad budget för att kunna tillgodose behoven. Måluppfyllelsen för flera indikatorer ligger under KF:s årsmål eller under nämndens årsmål, vilket visar att det också behövs kvalitetsförstärkningar. Inga nya omsorgslägenheter har tillkommit under året, vilket inte är acceptabelt med tanke på det stora behovet. Vi anser därför att nämnden ska pröva möjligheten till omsorgslägenheter i varje bostadsprojekt. Incitamenten för stadsdelsnämnderna att bygga omsorgslägenheter måste förbättras.

Kommunala hemtjänsten i underläge
Äldreomsorgen har god måluppfyllelse, men har brister exempelvis i dokumentation och möjlighet att få kontakt med biståndshandläggare. Våra vård- och omsorgsboenden har inte varit fulla hela tiden samtidigt som äldre får avslag på boende. Äldres önskemål om boende bör prioriteras högre. Trenden att färre väljer vår hemtjänst måste brytas, även om det är svårt att konkurrera med privat hemtjänst som får sälja tilläggstjänster med rut-avdrag. En mycket viktig kvalitetsfaktor är personalkontinuiteten. Alla våra enheter har underleverantörer för städning och inköp, medan de privata i regel inte har det. Eftersom äldre inte vill ha hjälp av för många, kan det leda till att privat hemtjänst föredras. Äldreomsorgen behöver beakta detta.

Arbetet för heltid går sakta
Personalen är den viktigaste resursen för att uppnå god kvalitet. Arbetet för att erbjuda heltid till deltidsanställda i förvaltningen går för långsamt, när bara 14 anställda har fått heltid. Personalen har minskat med 150 tillsvidareanställda. Tidsbegränsat anställda har minskat med 50 procent. Det förbättrar statistiken för förvaltningen men tillkommande personalstyrka inom de nya entreprenaderna torde ha färre tillsvidareanställda, fler timanställda och färre heltider. För att utöka antalet män krävs att de kvinnodominerade yrkenas uppvärderas lönemässigt.

Lokal utveckling i Rågsved
Det är bra att arbetet redovisas i verksamhetsberättelsen, men det är svårt att dra slutsatser om resultatet när inte målgruppernas storlek redovisas. De insatser som bedrivs borde kunna rymmas inom ordinarie verksamheter, om budgeten utökades.

Privata Fritidsverksamheten – entreprenader
I verksamhetsberättelsen redovisas endast den kommunalt drivna fritidsverksamheten, som bara täcker omkring 50 % av stadsdelsområdet. Måluppfyllelsen för den privat drivna verksamheten nämns inte, trots att verksamheten är lika viktig för de unga. Den årliga granskningen visade 2012 brister i verksamheten, som trots detta bedömdes som tillfredsställande. De privata fritidsgårdarna kunde endast delvis erbjuda en trivsam, trygg miljö som är drog- och fördomsfri.

Privat äldreomsorg – entreprenader med mera
Under året granskas och följs den privata äldreomsorgen upp genom verksamhets- och avtalsgranskningar. Positivt för det gångna året är att kvalitén på de granskningar och redovisningar som lämnas till nämnden har ökat markant. Nu väntar vi på att kvalitéerna i de privata verksamheterna ska öka i samma omfattning, men det verkar inte troligt med tanke på de accepterande beslut som fattas till följd av granskningarna. Över tid kvarstår nämligen kvalitetsbrister som påverkar de äldres vardag och möjlighet till en högre livskvalité. Omkring 75 % av alla privata enheter har bristfällig lagstadgad journalföring och 65 % utarbetar endast delvis vårdplaner för de boende. Rehabilitering är på flera enheter eftersatt och på några enheter saknas även utrustning för sjukgymnastik. Gemensamt för alla dessa brister är att de antingen har uppkommit under året eller är brister som återkommer år efter år. Trots våra förslag om förbättringar och åtgärder mot de privata utförarna för att häva dessa brister har majoriteten godkänt förhållandena som acceptabla vid beslutstillfället.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.