Månadsarkiv: april 2013

Onsdag 24 april områdesmöte i Örby

Vänsterpartiet kommer att vara på plats på stadsdelsnämndens områdesmöte i Örby onsdagen den 24 aril kl 18-20 i Örbyskolans matsal. Framför allt för att lyssna på Örbybornas synpunkter och förslag om sitt område.

Läs om områdesmötet här
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/EAV_Valkommen-till-Omradesmote—Johanneshov/

Vänsterpartiets förslag inför budget 2014

Vänsterpartiet la förslag om en ny inriktning för budgeten 2014 genom att lägga nedanstående reservation i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2013-04-18 i ärendet om Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016. Förvaltningen hade skrivit ett bra tjänsteutlåtande, men eftersom det baseras på borgarnas politiska mål leder det utvecklingen fel. Så här skulle vi vilja ha det:

Enskede-Årsta-Vantör tar täten i klimat- och miljöarbetet
Vi har bra förutsättningar för att klara denna utmanande målsättning inför 2014. Redan idag arbetar staden för ett miljöteknikkluster i Högdalen. Många av våra verksamheter sorterar ut matavfall för biologisk hantering. Självklart ska vi ställa krav på klimat- och miljösmart byggande och återvinning av matavfall i flerfamiljshus som vi föreslog som försök i Dalen.

Medborgare och anställda är starkt engagerade i miljö- och klimatfrågor. Förslag har lagts om biologisk mångfald i Bandängens parklek och solceller på förvaltningens tak. Medborgarmöten om skötsel av naturområden kan vara ett sätt att möta medborgarnas engagemang och kunskap. För att öka medborgarnas nöjdhet med parkskötseln ska eftersatta områden åtgärdas och ambitionsnivån i den nya parkplanen måste höjas. Det behövs höjda anslag för investeringar i lekparkerna och parklekarna, vars underhåll är eftersatt.

För att öka tempot i klimat- och miljöarbetet krävs att klimat- och miljöhandläggare kan anställas. Samarbete med landstinget är nödvändigt för att bygga ut kollektivtrafiken i takt med bostadsbyggandet. Inte bara Årstaskogen med Årsta holmar utan också Vantörs del av Älvsjöskogen och Rågsveds friområde bör bli naturreservat. Bildandet av naturreservat ska styras av natur- och rekreationsvärden och inte av socioekonomisk status som idag.

Nya pengar och arbetssätt i välfärden
Förvaltningen lyfter i underlaget tunga frågor som kräver svar och som vi brukar ta upp i nämnden, bland annat hemlöshet, äldreboenden, gruppbostäder, fler socialsekreterare, boende för utåtagerande unga och stadsmiljö. Det krävs nya arbetssätt och ökad budget eftersom vi blir fler och vi har eftersatta behov. Staden behöver tillsätta en central samordnare för hemlöshetsarbetet och bygga nya gruppbostäder utifrån strävan till inkludering och tillåtande attityder. Behovet av äldrebostäder ska styras av individuella behov av trygghet och gemenskap och diskuteras brett och i nära samverkan med äldre och pensionärsorganisationer.

Förvaltningens modell för servicehusens omvandling till seniorbostäder bygger på hemsjukvårdens kommunalisering, vilket vänsterpartiet är emot. Vårt svar på önskan att ha nära till sjukvård är fortfarande att servicehusen ska vara kvar. Äldre ska inte få höjda hyror på grund av myndighetskrav, som det är idag. Mer resurser måste därför gå till ombyggnad av äldreboenden. Eftersom många äldre får avslag på ansökan om lägenhet i servicehus måste biståndsbedömningen lättas upp, vilket kan kräva ändrade riktlinjer.

Personalpolitiken behöver skärpas
Trots att vi vill vara en attraktiv arbetsplats för de anställda är sjukfrånvaron fortfarande hög och ligger på 6,6 procent, som är 50 procent över målet för staden. Enskilda äldreenheter har frånvaro på över 11 procent. Inom äldreomsorgen behövs extra insatser för att minska sjukfrånvaron, exempelvis kortare arbetstid. Målet att alla som arbetar deltid och vill få heltid ska nås under 2014. Detta mål bör också finnas i våra privatiserade verksamheter. Staden bör kräva rätt till heltid i förfrågningsunderlag.

Personalomsättningen på IoF är med 10,6 procent mer än dubbelt så hög än genomsnittet för alla verksamheter. Andelen förskollärare är med 36,3 procent knappt bättre än tidigare. Här ligger vi fortfarande en bra bit under stadens mål, som ändå i år fått en drastisk sänkning. Trots att indexet för aktivt medskapande (AMI) når godkända 80 får några administrativa enheter så lågt index som 66. Vi känner även stor oro inför att huvudskyddsombudet igen tvingats anmäla förvaltningen i egenskap av arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Denna gång för mobbing och kränkande särbehandling inom en enhet. Staden måste göra betydligt mera för att rekrytera och behålla strategiska yrkesgrupper och arbeta förebyggande så att arbetsmiljön är god för alla. Då krävs möjlighet till nya arbetssätt, att lära av goda exempel och en lyhörd samverkan med de fackliga organisationerna.

Ny bostadspolitik och lokal demokrati stärker ytterstaden
Allt fler stadsdelar i Enskede-Årsta-Vantör är segregerade. Utförsäljningen av allmännyttan har skyndat på segregeringen. Viktigast för att vända trenden är att bygga allmännyttiga hyresrätter till rimliga hyror i stadsdelar som saknar eller har få hyresrätter. Då minskar även segregeringen i skolorna. Små förortscentrum måste rustas. Bostadsbolagen i Enskede-Årsta-Vantör ska kunna arbeta på liknande sätt som Stockholmshem i Hökarängen. Utflyttning av fackförvaltningar är viktig. Stadens politik för ytterstaden måste också samordnas bättre, så att inte enskilda facknämnders beslut går stick i stäv med den lokala utvecklingen.

Stadsdelsnämndernas roll är viktig i ytterstaden. Idag tas inte den kraften tillvara utan istället plockar kommunfullmäktige bort det ena ansvarsområdet efter det andra. Uppgifter läggs också i regioner eller på kontaktcenter eller privatiseras. Idag finns stadsdelsnämnder på papperet, men i verkligheten är de nedlagda utifrån den vision som fanns när de startades. Vi vill istället se att uppgifter läggs tillbaka till stadsdelsnämnderna, till exempel snöröjning och barmarksrenhållning där lokalt inflytande skulle stärka uppföljningen och kvaliteten. För Enskede-Årsta-Vantör vill vi se en delning, eftersom stadsdelsområdet blivit alltför stort.

Byt ut dagens politiska inriktningsmål som leder så fel
Nuvarande politiska inriktningsmål har lett till en allt mer segregerad stad, en dogmatisk utförsäljning och privatisering av allmännyttan och välfärden och ensidigt fokus på sänkt skatt och lägre ambitionsnivå i välfärden. Inriktningsmålen måste rensas från ovetenskapliga kopplingar mellan kvalitet och konkurrensutsättning. Majoritetens politik har lett till att äldre i Rågsved och Hagsätra nekas välja kommunal hemtjänst. Det är behovet och inte vinstsyftet som ska styra. Vi förstår att förvaltningen oroar sig när resurserna för uppföljningen inte räcker till.Staden kan aldrig bygga en kontrollapparat som håller jämna steg med riskkapitalisternas strävan att utvinna så mycket vinst som möjligt. Den ojämlikhet och värdeöverföring som den borgerliga politiken leder till drabbar hela samhället.

Staden behöver nya inriktningsmål för ökad jämlikhet, för att bryta segregationen exempelvis inom skolan, boendet, kulturen och den könssegregerade arbetsmarknaden.Vi i behöver en ny politik för förorternas utveckling och för att återupprätta lokaldemokratin. Staden behöver en social bostadspolitik där allmännyttan får bygga hyresrätter till rimliga hyror, en skolpolitik som ger alla chans i skolan, en arbetsmarknadspolitik som leder till arbete, en kulturpolitik som bygger kulturella centra i förorterna och inte bara i innerstaden, en personalpolitik som uppvärderar lågbetalda kvinnodominerade yrken och en vassare klimat- och miljöpolitik.

Träffa oss på Valborg på Perssons Betong

affisch Valborg

Snart har vi valborg och då firar vi på Perssons Betong i Rågsved. Vänsterpartiet Vantör är med förstås, du hittar oss i det röda tältet! Vi bjuder som vanligt på vårt uppskattade barnlotteri där barnen får en lott med garanterad vinst mot att de talar om vilken favoritplats de har i Rågsved! För vuxna har vi en intressant frågesport med bra böcker och cd-skivor som pris. Vi presenterar också vårt lokala 25-punktsprogram för ett 25 gånger bättre Vantör – både rött och grönt. Ett bra tillfälle att bekanta sig med oss i vänsterpartiet, diskutera politik, föra fram förslag på sånt som behöver förbättras. Välkomna till vårt röda tält!

Vårt remissvar på motion om Rågsveds friområde och Kynäsberget till mellankommunalt naturreservat

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2013-04-18
Ärende 16
Mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget – motion av Maria Hannäs (V) och Daniel Hellden (MP)

Rosa Lundmark (V)
Parvin Araghi m.fl. (S)

Förslag till beslut
1. Nämnden tillstyrker motionen
2. Dessutom vill vi framföra följande

Motionen belyser hur viktigt det är att värna de unika natur- och rekreationsvärdena i Rågsveds friområde och i näraliggande Kynäsberget i Huddinge kommun. Ett mellankommunalt naturreservat skulle stärka det gröna och det sociala sambandet mellan Rågsved och Huddinge. En liknande motion har tillstyrkts av Huddinges samhällsbyggnadsnämnd respektive miljönämnd som föreslagit att Kynäsberget inarbetas som naturreservat i nästa projektplan. Vi hoppas att Stockholms stad är lika framsynt och ger i uppdrag att staden ska samarbeta med Huddinge om ett mellankommunalt naturreservat.

Efter att motionen lades har staden beslutat att ge markanvisningar för totalt ca 97 småhus, varav 85 till BoKlok (ett samarbete mellan Skanska och IKEA) och ca 12 till Arkitekturmagasinet Bygg AB. För övriga delar av den planerade bebyggelsen ska exploateringsnämnden återkomma. Bebyggelsen inklusive att gångvägarna görs om till bilvägar hotar Hanvedenkilen, nyckelbiotoper, höga naturvärden, sociala värden och sjön Magelungens status. Upp till en tredjedel av södra koloniområdet kommer också att bebyggas, trots att staden tidigare har backat från att bygga på koloniområdena.

Fakta som har tillkommit efter att motionen lagts är resultatet av Skogsstyrelsens inventering. Det visade sig att 73 % av skogen är nyckelbiotoper (högsta klassning) och att ytterligare 10 % av skogen har höga naturvärden. I hela Sverige är bara 1,5 % av skogen nyckelbiotoper. Inventeringen styrker att friområdet är ett unikt område. Alla de Rågsvedsbor som engagerat sig i frågan förordar istället en förtätning av befintlig bebyggelse inne i själva Rågsved.

Av de 85 hus som BoKlok har fått markanvisning för ligger minst 12 i nyckelbiotoper med rödlistade arter och uppfyller inte kraven för Skanskas miljöcertifieringssystem LEED. Minst 18 hus ligger i direkt anslutning till och/eller mellan nyckelbiotoper med rödlistade arter och är därför olämpliga. 50 av husen uppfyller inte kraven att byggas på tidigare exploaterad mark och övriga 35 uppfyller inte kravet på närhet till offentlig service. 35 hus uppfyller inte heller kravet på närhet till tunnelbana och inga hus uppfyller kravet på närhet till busshållplats.

Miljöförvaltningen i Stockholm som också har motionen om Rågsveds friområde på remiss styrker att området har så höga natur- och rekreationsvärden att det uppfyller kvalitetskriterierna för att kunna skyddas som naturreservat. Friområdet är ett ekologiskt särskilt betydelsefullt kärnområde enligt mål 4.1 i stadens miljöprogram. Sådana områden bör som kärnområden skyddas enligt miljöbalken. Enligt mål 4.3 ska grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation, vilket friområdet bedöms vara, stärkas och utvecklas.

Miljöförvaltningen betonar som sin slutsats att naturreservatet skulle få större kvaliteter om det planerade bostadsförslaget ”justerades så långt möjligt efter befintliga naturvärden och centrala promenadstråk i området”. Vår slutsats är att det i praktiken innebär att planerna måste inskränkas så mycket att staden gör klokt i att avbryta planprocessen och istället inleda en utredning om att göra Rågsveds friområde till naturreservat i samverkan med Huddinge.