Månadsarkiv: juni 2013

Förslag till stadsdelsnämnden om mötesplatser för unga över 18 år!

På senaste stadsdelsnämnden lämnade vänsterpartiet och socialdemokraterna in en gemensam skrivelse till stadsdelsnämnden om att skapa mötesplatser för unga över 18 år!

”Den sista tiden har vi fått klart för oss att fritidsgårdarna har 18-årsgräns. Unga som kanske fortfarande går kvar i gymnasieskolan har ingen icke-kommersiell kommunalt finansierad fritidsverksamhet i Enskede-Årsta-Vantör att gå till. Motivet till gränsen är att man blir myndig vid 18 år, kan gå på krog och köpa cigaretter. Polisen har varit rådgivande. Ett annat argument är att yngre ska våga gå till gården.

Tidigare har Vantörs fritidsgårdar haft 19-årsgräns och det har varit sagt att Hagsätra fritidsgård skulle vara öppen för lite äldre. Vi har mött unga som gärna hade velat gå kvar på fritidsgården, särskilt som klasskamrater gått kvar.

I Östberga finns inte heller någon föreningslokal att hyra. Att hyra skolmatsalen är knappast ett alternativ, eftersom det kostar 500 kr per tillfälle. I Dalen har en del unga vuxna haft Dalens allé som mötesplats, men eftersom ombyggnaden dragit ut på tiden och allén delvis är en byggarbetsplats har mötesplatsen i praktiken inte fungerat.

Det är ett gott betyg åt våra fritidsgårdar när unga vill gå kvar efter 18 år. Alla vill inte eller har inte heller råd att gå på krogen. Även om man har fyllt 18 år är man inte så gammal, många bor också kvar hemma i flera år efter att de har gått ut skolan.

Alla unga mår inte heller så bra och det är viktigt att de känner att det finns en plats där de är välkomna. En mötesplats kan också fånga upp de som inte går i gymnasieskolan och som kan behöva stöd för att komma igång med utbildning eller arbetssökande. Vad vi förstår tycker även fritidsgårdarnas personal att det vore bra med en mötesplats för de unga vuxna.

Vi anser att det är viktigt att det skapas mötesplatser för unga vuxna i vårt stadsdelsområde. Det är än mer aktuellt efter de sociala oroligheterna i flera av våra stadsdelar.

Möjligheten att hyra tomma affärslokaler på korttidskontrakt diskuterades exempelvis som tillfällig lösning på trygghetsmötet i Östberga, där Svenska Bostäder äger centrum och hyreslägenheter (from september övertar Familjebostäder beståndet). Även föreningslokaler är viktiga, eftersom det ger möjligheter till mötesplatser för och aktiviteter med unga vuxna.

Vi vill ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten av och intresset hos de unga för att skapa mötesplatser för unga över 18 år, gärna i samverkan med föreningslivet.”

Höstens medlemsmöten

Styrelsen för V-Vantör hade möte idag och planerar att föreningen ska ha medlemsmöte onsdagen den 11 september respektive söndagen den 10 november. Inbjudan kommer per mejl, och per papper för de som inte har/vill ha mejlpost.

Septembermötet kommer att handla om oroligheterna i Rågsved/Hagsätra under våren samt en första diskussion inför valrörelsen. Novembermötet kommer att handla om valrörelsen och kongressen i januari i Stockholm. Vi kommer också att ha medlemsmöte i december inför kongressen, men återkommer om datum.

Styrelsen har sitt upptaktsmöte inför hösten söndagen den 18 augusti. Vi önskar alla medlemmar en glad sommar och hoppas att vi alla har massor av energi med oss till kommande års dubbla valrörelser – både till EU-parlamentet och de allmänna valen till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och till riksdagen.

Så tyckte vi om nya förskoleprogrammet!

På stadsdelsnämnden den 23 maj skulle vi yttra oss över stadens nya förskoleprogram. Så här skrev vänsterpartiet och socialdemokraterna i ett gemensamt yttrande:

Förskoleprogrammet har en hel del pedagogiska förtjänster när det gäller förskolans eget arbete, men rådande strukturella förutsättningar begränsar kraftigt möjligheterna att genomföra programmet. Den tilltagande segregationen i boendet motverkar den mångfald som programmet talar om. En likvärdig förskola lägger grunden för en likvärdig skola. Idag står vi allt längre ifrån den visionen eftersom kunskapssegregationen tilltar i vår stad.

Med detta sagt vill vi betona att det behövs tillägg och förstärkningar i programmet:

• Ett stärkt kulturperspektiv i förskolan. Kulturen kan bidra till att motverka segregation och ge fler barn möjligheter till kulturellt skapande och kulturella upplevelser.

• Den röda tråden mellan förskolan och skolan som ett led i det livslånga lärandet. Den klassmässiga och geografiska sortering av barn som idag börjar i förskolan och fortsätter i skolan gör att banden mellan förskolan och skolan försvagas.

• Hemspråkets betydelse behöver betonas, för att ge barn tillgång till flera språk och öka deras kulturella kompetens.

• Rätten till förskola för papperslösa och gömda barn slås fast.

• Rätten till pedagogisk barnomsorg på obekväm arbetstid skrivs in.

• Förskolegårdarnas pedagogiska betydelse behöver slås fast. Det finns idag förskolor som saknar gårdar eller har mycket små gårdar i förhållande till barnantalet. Dessa förskolor behöver högre bemanning för att barnen ska få daglig utevistelse i naturen.

• Strävan ska vara att alla förskolor har tillagningskök.

• Riktmärken för barngruppernas storlek och personaltäthet bör anges i programmet.

Vi kräver besked om miljörisker i Högdalen!

Den här skrivelsen lämnade socialdemokraterna och vänsterpartiet in till stadsdelsnämnden den 23 maj. Vi kommer att få svaret till nämnden i september. På öppna mötet i tisdags kom allmänheten med frågor om vilka ämnen som det handlar om. Det är viktigt med information till närboende, så snart förvaltningen får begärd information!

Högdalens förbränningsanläggning och återvinningsstation
Vi har med stor oro tagit del av rapporter att ca hälften av personalen inom Högdalens förbränningsanläggning som ligger i vårt stadsdelsområde, har insjuknat i någon odefinierad sjukdom. Fortums företrädare säger att det bara är inom ett begränsat område som något som skulle kunna utlösa detta finns, och att det inte är någon fara för kringboende.

Samtidigt vet vi att det finns kringflygande sopor och partiklar från anläggningen som sprids över stora delar av naturområdena runt anläggningen. Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att kontakta miljöförvaltningen och eventuellt andra berörda förvaltningar för en redogörelse av miljöeffekterna och eventuella smittorisker i området. I samband med detta även återkomma till nämnden med de miljökonsekvensutvärderingar som torde göras återkommande med anledning av den placerade verksamheten.

Magnus Dannqvist (S) Rosa Lundmark (V)

Kritisk blick på nämndens 4 första månader 2013

Två gånger om året får vi en tertialrapport till stadsdelsnämnden, som skicks vidare till stadshuset hur det går med budgeten, målen och uppdragen. Det låter ofta väldigt bra, men med en kritisk blick från vänsterpartiet och socialdemokraterna så låter det så här!

Lyft problemen med trafik, sopor och lokalhyror – sluta leka affär
Nämndens mål för företagandet handlar bara om upphandling och privatisering. Indikatorn kanske inte nås då mycket redan är upphandlat och det är kommunal förskola som tar mest ansvar för att få fram förskoleplatser. Vi ser inte detta som en risk utan som en möjlighet. Den dogmatiska konkurrensutsättningen av välfärden måste upphöra, så att alla skattepengar går till våra invånares bästa och inte till vinster för aktieägare och riskkapitalbolag. Att fler väljer privat hemtjänst är en signal om att den kommunala hemtjänsten måste få bättre förutsättningar. Företag gynnas av att de får erbjuda tilläggstjänster vilket inte kommunal hemtjänst får. Städföretag som driver hemtjänst har fördel av att det kan vara billigare att köpa privat städhjälp än att anlita hemtjänst vid små hjälpbehov. Då har kontakt etablerats mellan den äldre och företaget som gör det lättare att även anlita företaget när hjälpbehoven ökar.

Istället måste nämnden lyfta fram småföretagarnas problem till staden centralt. Butiksägarna i Högdalen dignar exempelvis under skyhöga hyror och fastighetsägaren Citycon är kallsinnig till att sänka hyrorna. Resultatet är tomma butikslokaler och boendes missnöje med ett tynande centrum. På företagarrådet talades om stora problem med sophanteringen och oro för bristande trafikplanering i samband med exploateringen av Årstafältet. Trafikfrågorna har också senaste tiden varit heta frågor på olika möten med boende i Enskede och Johanneshov.

En hållbar stad bygger på jämlikhet – inte på ökade klyftor
Att det har blivit fler hushåll med försörjningsstöd och mer kostnader för hyresskulder och tillfälligt boende är tecken på att fler får svårare att klara sig och att vi har en hårdnande bostadsmarknad. Skillnaderna ökar mellan de som har arbete och bostad och de som är utan. Vi behöver bygga fler lägenheter. Tyvärr är det mesta som planeras inte hyresrätter. Våra unga, hemlösa, anställda som tillhör stora lågavlönade yrkesgrupper får svårare att hitta en bostad. Dessutom har vi inte fått några nya omsorgslägenheter på flera år . Vi har också nio ej verkställda beslut om försöks- och träningslägenheter. Läget är oroande då vi har flest hemlösa i staden. Kvinnofridsarbetet är också mycket angeläget. Projektfinansieringen måste övergå till permanent verksamhet med samverkande stadsdelsnämnder och med landstinget.

Våra verksamheter är engagerade i klimat- och miljöarbetet. Matavfall samlas in till 65 procent och nämndens mål för köp av ekologisk mat överträffas med råge. Det visar att nämnden kan ha de högre mål som vi föreslagit. Det är bra att det klargörs att Älvsjöskogens naturreservat även ska omfatta delen i Vantör. Majoritetens nej till naturreservat i Rågsveds friområde rimmar dock illa med hållbar användning av mark och vatten. Natur som betyder väldigt mycket för den biologiska mångfalden ska stärkas och utvecklas och inte exploateras.

Det lokala arbetet med kultur och idrott för våra brukare är bra men räcker inte för att utjämna skillnader. För många barnfamiljer är exempelvis avgifter till kulturskolan och idrottsklubbar oöverstigliga hinder. Barnfattigdomen var högre i Vantör 2009 än 1991 jämfört med Enskede-Årsta där barnfattigdomen minskat med nära hälften. För att alla ska kunna ta del av stadens kulturutbud måste avgiftsfria aktiviteter ordnas i ytterstaden, till exempel fler barn och vuxenföreställningar med Parkteatern och arrangemang under kulturfestivaler.

Fler händer i omsorgen ökar kvaliteten – privatiserad drift ökar segregationen
Höjd bemanning, kompetensutveckling och gott ledarskap är viktigt för att vi ska få god kvalitet. Höjda löner krävs för att jobben ska vara attraktiva. Alla som vill ska få heltid, inte bara 20 procent. Långa arbetspass och arbete varannan helg måste minskas, för att ge tid för återhämtning och minska risken för sjukskrivning. Delade turer ska inte förekomma. Det behövs större budget till förebyggande arbete, så att verksamhet inte är beroende av tillfälliga anslag. Att 458 personer köar till föräldragrupperna visar att det krävs mer resurser. Kvalitet och privatisering kopplas ihop som vore de kommunicerande kärl. Vetenskapligt stöd saknas för att konkurrensutsättning skulle vara förutsättning för ökad kvalitet. Det viktigaste för brukare är inte att välja mellan oöverblickbart många välfärdsföretag utan att de kan lita på att få hjälp när det blir dags och att kvaliteten är bra. Forskning visar tydligt att det inte räcker med information för likvärdiga val. Valfriheten i borgerlig tappning ökar segregationen. Dessutom visar flera stora undersökningar att svenska folket inte gillar vinster i välfärden.

Verksamhet i balans kräver budget som räcker till
Nämnden har ett samlat underskott på 7,3 mnkr. Det beror på 15,7 mnkr i underskott i biståndsbedömda verksamheter. Bara till en del vägs det upp av överskott i förskola, fritid, stadsmiljö och administration. Budgeten för vård av barn och unga är intecknad till 87 procent. Alternativa lösningar till placering ska utgå från barns bästa och får inte leda till att vård avslutas innan syftet är nått. Stressen i socialsekreterarnas arbetsmiljö måste minska. Äldreomsorgen har nu underskott på 5,5 mnkr. Det får inte leda till snävare bedömning, vilket försämrar för äldre och för personalen som får stressa mer. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning har fortfarande stort underskott. Insatser ska beviljas efter behov och inte efter hur mycket som finns kvar i budgeten. Förskolans överskott behövs för att minska de allt större barngrupperna och ge förskolorna likvärdiga förutsättningar. Det ändrade ersättningssystemet minskar förskolornas budget med 6 mnkr, vilket ger nedskärningar om det inte kompenseras. Stadsmiljöbudgeten räcker bara till grundnivån, vilket kan försämra parkskötseln. För att personalen ska räcka till måste resurserna anpassas till behoven.

Plaskdammen i Bandängen måste byggas om
Det är bra att nämnden söker centrala pengar tillgänglighet, ett område som är eftersatt. Vi vill särskilt lyfta det stora behovet att bygga om plaskdammen i Bandängen.

Unga vuxna utan fullständiga gymnasiebetyg
Att det saknas samlad statistik antalet unga vuxna 18-25 utan fullständiga gymnasiebetyg är ett tecken på försummelse av gruppen. Det är mycket viktigt att nå alla med motivation till att fullfölja sina studier. RCC borde dessutom vara en permanent verksamhet.

Brottsförebyggande arbete
Policyn visar behovet av lokalt förankrat brottsförebyggande arbete, som engagerar boende, föreningsliv och lokala politiker. Det har vi föreslagit men det har inte vunnit gehör.

Så gjorde vi politik på Rågsvedsdagen!

Vänsterpartiet Vantör tog som bekant trycket på alliansens politik och på hugade Rågsvedsbor som minglade med oss på Rågsvedsdagen den 18 maj. I år kunde alla som fått högt blodtryck av alliansens politik få trycket professionellt mätt av föreningens kassör tillika legitimerad sjuksköterska, som tog emot i vårt röda vänstertält. Det var så populärt att vi tappade räkningen på antalet ”patienter”.

Lugnande besked om att en annan rättvisare politik är möjlig kunde sedan vårt oppositionslandstingsråd Håkan Jörnehed ge, till alla som var uppretade på vinster i vården, hade svårt att få läkartid på vårdcentralen och problem att få ut receptbelagd medicin på apoteken. Vi fick 46 svar på vår enkät ”Vården i Vantör” med tydliga besked om att vården ska drivas utan vinstsyfte, att all barnsjukvård ska vara avgiftsfri och att tandvård borde vara billigare.

Det är en lång tradition för Vänserpartiet Vantör att vara med på Rågsvedsdagen. Som en del av et aktiva föreningslivet i området vill vi bidra till folkfesten. Vi får ännu mer tillbaka, både politiskt och personligt. Ung Vänster brukar också vara med. Tidigare ofta med feministiskt självförsvar. I år med tipspromenad om ungas villkor och enkät om ungdomsmottagningar. För oss är det här att ”göra politik”. Och så är det ju så roligt!