Okategoriserade

1 2 3 20

Håll koll på vår lokala demokrati!

Äntligen har vi i Vänsterpartiet Vantör representation i stadsdelsnämnden, genom Hassan Jama och Lena Rydblom, båda boende i Högdalen.

Håll gärna koll på frågorna som behandlas på sammanträdena nedanstående datum, det går att prenumerera på dagordningen, som är i stadsdelsförvaltningens lokaler på Slakthusplan 8 A. Sammanträdena börjar kl 18:30 och en halvtimme innan hålls ett öppet möte för allmänheten. Passa på att prata med våra representanter vid dessa tillfällen!

Torsdag 7 februari (Verksamhetsplan 2019 )
Torsdag 7 mars (Verksamhetsberättelse)
Torsdag 25 april (Budget 2020 och beräkningar för 2021 och 2022)
Torsdag 23 maj (Tertialrapport 1)
Torsdag 13 juni
Torsdag 29 augusti
Torsdag 26 september (Tertialrapport 2)
Torsdag 24 oktober
Torsdag 21 november
Torsdag 12 december

Dessutom ska fyra områdesmöten ordnas under året. Håll ögonen öppna för när mötena är i Vantör!

Hassan Jama har ordet

Från budgetdebatten i Stockholm stad:

”Det har varit många fina ord från den nya majoriteten om hur de ska minska klyftorna när jag suttit här. Men när man läser majoritetens budget till SDN barn, fritid och kultur så minskar den med 66 miljoner kronor nästa år. Det är en kraftig neddragning av stadsdelsnämndernas verksamheter. Och det kommer slå hårt mot dem med störst behov, bland annat  min stadsdel. Detta kommer innebära minskade resurser till fritidsgårdar, öppna förskolor och andra aktiviteter för barn och unga.  De här nedskärningarna skapar ökat utanförskap!

Barn och unga behöver en meningsfull fritid att investera i meningsfulla aktiviteter och goda möjligheter för alla att delta är en verklig trygghetsinvestering. Genom att investera i barn och ungas framtid skapar vi en socialt hållbar stad! Vänsterpartiet vill investera i en barnvänlig stad med jämlika uppväxtvillkor för alla – en tydlig jämställdhetsprofil där alla behov tillgodoses. Barn, kultur och fritid behöver mer resurser, inte mindre och därför vill vänsterpartiet prioritera ytterstadens stadsdelar i vår budget för att skapa en större jämlikhet. Vi lägger 89 mnkr mer än blågröna majoritetens i den.

Vi vill skapa förutsättningar för ett starkt förebyggande socialt arbete. Det minskar otryggheten. Vänsterpartiets trygghetspaket satsar 57 mnkr till en ny socialt förebyggande trygghetssatsning med tyngdpunkt i de sju prioriterade stadsdelsnämnderna. Det ger en rejält ökad närvaro av fältassistenter, socialarbetare, parklekspersonal, fritidsledare och socialpedagoger, det är en satsning.  Stadsdelarna behöver mer resurser, inte dräneras, och därför väljer vänsterpartiet att inte sänka skatten utan i stället höja den så att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. ”


Vem är Hassan? 

Hassan Jama är medlem i Vänsterpartiet Vantör och kom efter höstens framgångsrika val in som ersättare i kommunfullmäktige. Han är även ledamot och gruppledare i Enskede-Årsta-stadsdelsnämnd och ersättare i utbildningsnämnden.

Vad står om barn, kultur och fritid i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

Här några av  punkterna som tar upp barn, fritid och kultur, vilket är väldigt viktiga politiska frågor för oss i Vantör.

  • Ungdomsmottagning, fler fältassistenter och mer uppsökande verksamhet i stadsdelen
  • Fler mötesplatser för unga i Vantör, till exempel i Bandhagen och Högdalen
  • Utegym och naturinspirerad äventyrslek i skogen vid Perssons betong
  • Stöd till kulturföreningar och medborgarprojekt såsom Vantörs musik- och kulturförening i Hagsätraskolan och Kulturföreningen Cyklopen

 

Robert Mjörnberg har ordet

Från budgetdebatten i Stockholms stad:

”I mitt öppningsanförande talade jag om frågor som ligger nära grunden i mitt politiska engagemang, arbetstagarnas rättigheter, kopplat till vad som är kvalitet i äldreomsorg. Jag lyfte fram de viktiga saker som Vänsterpartiet drivit igenom under de gångna fyra åren då vi suttit i majoritet. Allting från viktiga satsningar på utbildning och fortbildning inom äldreomsorgen, till skärpta krav på hemtjänstutförare och införandet av ”ramtidsbeslut” som låter de äldre själva vara med och styra hur de insatser de får ska se ut! Det vill jag kalla en VERKLIG valfrihet i äldreomsorgen!

Jag gjorde även ett anförande i debatten om arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom hemtjänsten, som Vänsterpartiet vill satsa 60 miljoner kronor på i vår egen budget för 2019. Det är en väldigt viktig satsning för att dels ge bättre kvalitet för de äldre (underbemanning är det största problemet inom äldreomsorgen), möjlighet till återhämtning och vila för de anställda och framförallt är det en jämställdhetssatsning. De allra flesta anställda inom äldreomsorgen är kvinnor, de äldre är kvinnor i mycket större utsträckning och deras anhöriga är också oftast kvinnor som tar ett större ansvar för sina nära och kära.

Alla de undersköterskor och vårdbiträden som varje dag säkrar ett tryggt liv med självbestämmande för de äldre håller tyvärr inte till sin pension, deras yrken är ofta stressiga och tunga såväl fysiskt och psykiskt. För mig är det en viktig signal att Vänsterpartiet inte bara säger, utan vi visar verkligen att om vi hade fått bestämma så hade detta blivit verklighet!”

 

Vem är Robert? 

Robert Mjörnberg är medlem i Vänsterpartiet Vantör och kom efter höstens framgångsrika val in som ledamot i kommunfullmäktige. Han blir även ledamot och gruppledare i äldrenämnden och i Micasa Fastigheter AB (kommunens fastighetsbolag som har hand om stadens vård- och omsorgsboenden, servicehus, seniorboenden, gruppbostäder etc.)

Vad står om äldrefrågor i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

Tre av punkterna behandlar äldrefrågor, vilket visar att det är viktiga politiska frågor för oss i Vantör.

  • Bygg ungdomsbostäder, kollektivhus och seniorlägenheter i Hagsätra, Högdalen och Bandhagen 
  • Stadigvarande boende för äldre hemlösa i stadsdelen
  • Äldre- och gruppboenden utan vinstsyfte, behåll Mårtensgården i stadens regi

I Rågsved har vi redan seniorboende, servicehus och vård- och omsorgsboendet Mårtensgården, så det är främst i andra delar av Vantör som bostäder för äldre behöver byggas ut.  Även i Högdalen finns ett vård- och omsorgsboende, vilket om några år planeras att ersättas med ett nytt och modernt boende samt kompletteras med seniorlägenheter på samma tomt. Vi hejar på Robert i arbetet med en trygg och jämställd äldreomsorg i äldrenämnden, MICASA och kommunfullmäktige!

PS Eftersom stadsdelsnämnden ansvarar för större delen av den praktiskt utförda äldreomsorgen kommer även våra representanter i stadsdelsnämnden driva äldreomsorgsfrågor DS

Cicci Herrström har ordet

Från budgetdebatten i Stockholms stad:

När mötet kom till Förskoleverksamheten var det dags för mig. Jag fick äran att hålla inledningsanförandet för Vänsterpartiet och inriktade mig på skillnaderna mellan majoritetens budgetförslag och det förslag som vi i Vänsterpartiet lagt.

Den stora skillnaden är att de blågröna väljer att lägga en höjning av schablonerna på netto 2%, när det generella sparbetinget på 2% är avdraget. Vänsterpartiet föreslog en höjning med netto 4%, en markant skillnad. Jag tog upp konsekvenserna för barnens trygghet och pedagogernas arbetsmiljö och vad man kan tänkas spara på för att uppfylla effektiviseringskravet. Jag talade utifrån att jag har mer än 30 års erfarenhet som förskollärare, både inom förskolan och skolan i förskoleklass. Alla dessa år har jag arbetat i Vantör. Jag har sett vad otrygghet för barn/ vårdnadshavare/ pedagoger gör för verksamheten. Vill vi ge våra barn bästa möjliga förutsättningar så måste grupperna bli mindre och ha tillräckligt med medarbetare.

I Vantör finns delar med hög segregation och detta måste vi kämpa för att motverka, alla barn ska ha samma förutsättningar. Nu när boendefrågan i vårt område återigen utsätts för press är det ännu viktigare att omsorg och skola har möjligheter att verka för familjernas trygghet. Pratade även utifrån ett feministiskt perspektiv då många som arbetar inom förskolan är kvinnor. Kvinnor med löner och en arbetsmiljö som inte lockar till sig det antal nya medarbetare som skulle behövas.

”Förskolan behöver rustas, inte dräneras. Därför väljer Vänsterpartiet att inte sänka skatten utan i stället höja den så att alla barn ska få sina behov tillgodosedda”. Ja det var mina avslutningsord innan jag gick ner från talarstolen efter mitt allra första framträdande i ett parlamentariskt sammanhang. Känslan jag fick med mig var att jag fick fram det som jag och Vänsterpartiet står för.

Vem är Cicci? 

Cicci Herrström som är medlem i Vänsterpartiet Vantör kom efter höstens framgångsrika val in som ersättare i kommunfullmäktige och blir ledamot i utbildningsnämnden och SISAB (kommunens bolag som har hand om förskole- och skollokaler).

Vad står om utbildning i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

Tre av punkterna handlar om utbildningsfrågor, vilket visar att det är viktiga frågor för oss i Vantör.

  • Gör Vantör till en stadsdel med jämlik skola – socioekonomiskt blandade klasser i alla högstadier 
  • Bygg ut Snösätraskolan, bygg högstadium och folkhögskola i Rågsved
  • Nyttig och hemlagad mat i alla kommunala skolor och förskolor

Förskolan är grunden i det livslånga lärandet. En rejäl satsning på förskolan rustar barnen för skolgången, vilket bidrar en jämlikare skola enligt målen i valprogrammet. Vi hejar på Cicci i arbetet med en jämlikare skola i utbildningsnämnden, SISAB och kommunfullmäktige!

PS Eftersom stadsdelsnämnden ansvarar för den kommunala förskolan kommer våra representanter där driva vidare förskolefrågorna där DS

 

Jonas Carlsson har ordet

Från budgetdebatten i Stockholms läns landsting:

”Likt i Stockholms stad så är det en blågrön koalition som tillträtt makten efter valet. Skillnaden är att en blå minoritet styrt de senaste mandatperioderna i Stockholms läns landsting med en fragmentiserad vård med fokus på ekonomi som resultat. Nu när Miljöpartiet gått i koalition med alliansen så äger de egen majoritet trots Moderaternas stora tillbakagång. Så även i Stockholms läns landsting kommer denna mandatperiod ägnas åt nitisk granskning av majoriteten och visa på bristerna i deras vårdvals-retorik.

Jag personligen tog mig an att lyfta avsaknaden av förebyggande arbete från vårdcentraler i det område den är etablerad. Det beror bland annat på att sådant arbete inte ersätts i tillräcklig grad och prioriteras därför ofta bort. Särskilt ofta i ekonomiskt svaga områden, där också hälsan hos dem som bor där också är sämre. Därför vill Vänsterpartiet i Landstinget införa områdesansvar för Vårdcentraler där ersättning ger utefter hur hälsan i området är. Detta tror jag själv skulle kunna gynna Vantörsborna i stor utsträckning.”

 

Vem är Jonas? 

Jonas Carlsson som är medlem i Vänsterpartiet Vantör kom efter höstens framgångsrika val in som ledamot i landstingsfullmäktige och är nu även ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vad står om vården i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

En av punkterna är En bra och lättillgänglig offentlig vårdcentral i Rågsved. Ett tydligt områdesansvar med ersättning som baseras på vårdbehovet skulle kunna bidra till att vi kommer närmare målet i valprogrammet. Vi hejar på Jonas i arbetet med en jämlikare vård i länet!

 

Inom kort: inlägg av våra parlamentariker från Vantör

Vänsterpartiet har som bekant gjort ett väldigt bra val till riksdagen, landstinget och kommunen, inte minst här i Vantör.  Det goda valresultatet har gjort att vi fått in flera representanter från Vantör i landstingsfullmäktige och i kommunfullmäktige. Vi har även fått in två ledamöter från Vantör i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, och det är vi väldigt glada för.

Här på hemsidan kommer vi under helgerna att lägga upp våra fullmäktigeledamöters inlägg i budgetdebatterna i landstinget och i kommunfullmäktige, så att våra väljare ska kunna se vilka frågor som de har lyft i debatterna. Kan lova att det är finfin vänsterpolitik för hela slanten!

Gemensam Jul firar vi i Rågsveds Folkets Hus

 

Vill du fira en icke-kommersiell jul? Ja då är du välkommen till Rågsveds Folkets Hus på julafton.  Maten, stämningen och gemenskapen är väldigt uppskattad av gäster, som i många fall kommer tillbaka år från år.  Alla är välkomna, tillsammans firar vi en fin julafton!

Pepparkakor mot nolltaxa!

På Lucia möttes Högdalsborna av ett morgonpiggt gäng vänsterpartister som bjöd på V-märkta pepparkakor samt politisk agitation för nolltaxa i kollektivtrafiken.

Det är ju så viktigt för klimatet att fler åker kollektivt och så bakvänt att alliansen plus miljöpartiet i landstinget istället höjer SL-taxan vid årsskiftet. Att lussa i Högdalen på Lucia-morgon har börjat bli en tradition för oss i Vänsterpartiet Vantör, liksom att vi är med på Valborg på Perssons betong och på Rågsvedsdagen. När de politiska vindarna blåser hårt mot höger är det ännu viktigare att vi möts och uppmuntrar varandra till motstånd!

 

 

Trist nej till hyresrätter i Stureby

I torsdags röstade alliansen och miljöpartiet tyvärr bort planerade Stockholmshus i Stureby. Gemensamma upphandlingar i våra kommunala bostadsbolag och statligt investeringsstöd skulle ha gett oss mycket väl behövda hyresrätter med pressade hyror hos Stockholmshem. Istället planeras radhus, som varken bidrar till minskad boendesegregation eller ökade möjligheter för låginkomstagare att få en bostad till rimlig hyra. Borgerlig politik med andra ord, istället för den vänsterpolitik vi kunnat driva fram till valet.

Läs mer här https://mitti.se/nyheter/gronbla-stockholmshus-stureby/och härhttp://rosabloggar.blogspot.com/2018/11/nej-till-okad-mangfald-av-boendeformer.html

1 2 3 20